Toekomstbestendigheid en Continuïteit voor Heuvelrug Gooi en Vechtstreek - &Flux
Toekomstbestendigheid en Continuïteit
  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • Gemeente Utrechtse heuvelrug
  • 2022
  • Anne, Jil, Sander

De Heuvelrug Gooi en Vechtstreek is een van de meest urgente gebiedsgerichte opgaven binnen de MRA als het gaat om toekomstbestendigheid en continuïteit. Effecten van klimaatverandering, intensivering van het landgebruik, verstedelijking, maar ook het feit dat functies, inrichting en water-bodemsysteem tot nu toe apart van elkaar benaderd worden zijn hiervan de oorzaak.

Om de toekomstbestendigheid te waarborgen is integraal handelingsperspectief nodig, dit wordt geboden door middel van een ontwerpend onderzoek. In een voortraject zorgt &Flux ervoor dat het ontwerpend onderzoek zo wordt opgezet, dat de beoogde impact ook echt wordt gerealiseerd.

Aanleidingen voor het ontwerpend onderzoek zijn onder andere het project ‘Resilience by Design’ en de verstedelijkingstrategie van de MRA. In het laatste staat dat onderzoek door het Rijk en de Regio naar toekomstbestendigheid in de Gooi en Vechtstreek door een integrale aanpak van het watersysteem in relatie tot functies en inrichting nodig is. Hoe zorgen we ervoor dat deze grote en complexe opgave zich vertaalt naar concrete handelingsperspectieven?

&Flux werkt met de regio Gooi en Vechtstreek, Waternet en het programma Metropolitaan Landschap van de MRA samen om ervoor te zorgen dat het benodigde ontwerpend onderzoek ook echt tot actie gaat leiden. Dat doen we door een scherpe probleemanalyse, het betrekken van stakeholders,  een goede positionering van het onderzoek en het organiseren van een brede coalitie van opdracht gevende partijen.

Op die manier ontstaat eigenaarschap bij zoveel mogelijk partijen die straks, na afronding van het ontwerpend onderzoek, met de uitkomsten aan de slag moeten. Wat vinden we belangrijk? Integraliteit: toekomstbestendigheid bereik je als de wisselwerking tussen functies, inrichting en bodem-watersysteem gelijkwaardig is.

De uitkomst: toekomstbestendigheid bereik je door concrete handelingsperspectieven te bieden die geborgd worden in bijvoorbeeld een gebiedsagenda en uitvoeringsprogramma.
Samen: toekomstbestendigheid is grensoverschrijdend en bereik je door samen te werken. We betrekken de stakeholders daarom zo vroeg mogelijk en bouwen gezamenlijk een coalitie.

Volg ons op: