Proposities - &Flux
Framework Klimaatadaptieve maatregelen
 • Diverse Corporates
 • Rotterdam
 • 2021

De consequenties van klimaatverandering worden steeds duidelijker en voelbaarder voor de mens. Dat vooral in ontwikkelingslanden. Om steden in ontwikkelingslanden in de formulering van klimaatadaptieve maatregelen te ondersteunen, verbindt het SDG-Adaptation-Framework klimaatadaptatie met de Sustainable Development Goals.

Over het framework Klimaatadaptatie:

Met de stijgende urgentie van de gevolgen van klimaatverandering stijgt ook de urgentie voor klimaatadaptatie. Vooral steden in ontwikkelingslanden zijn kwetsbaar voor klimaatverandering, niet alleen door fysieke kwetsbaarheid maar voornamelijk door een gebrek aan capaciteit voor adaptatie.

Om de kwetsbaarheid van steden in ontwikkelingslanden te verkleinen en adaptatie mogelijk te maken moet adaptieve capaciteit verhoogd worden door ontwikkeling. Een bekend framework voor ontwikkeling zijn de Sustainable Development Goals van de United Nations. Het SDG-Adaptation-Framework (zie hieronder) neemt de SDGs mee in de formulering van adaptatie strategieën.

De formulering van SDG-inclusieve adaptatie strategieën werkt in twee loops. Tijdens de eerste loop wordt de kwetsbaarheid van de locatie geanalyseerd en verbindt aan de SDGs zodat de juiste kwetsbaarheden en SDGs als focus voor de adaptatie strategie gekozen kunnen worden. De tweede loop focust op de ontwikkeling van de adaptatie strategie waarin de gekozen SDGs als inspiratie voor een betere strategie worden gebruikt.

De SDGs functioneren als katalysator voor het tackelen van alle soorten kwetsbaarheden door middel van klimaatadaptatie.

Klimaatadaptie verbinden met duurzame ontwikkelingen
Klimaatadaptie verbinden met duurzame ontwikkelingen

We zijn op zoek naar partners om het framework in de praktijk te testen en verder te ontwikkelen

Geïnteresseerd en meedoen?

Neem contact op met Jil via onderstaande knop.

Waterstof
 • Diverse corporates
 • Internationaal
 • 2020-2021
 • Petrus, Thea, Mark

Hoe bouw je aan een nieuwe economie waar iedereen over praat maar waar nog niemand het gouden ei heeft uitgebroed? En, waterstof importeren op grote schaal? Hoe pak je dat aan?Gewoon, door het lef te hebben met sleutelspelers samen een businesscase te gaan bouwen. Niet om er prachtige verhalen over te kunnen vertellen maar om echt te onderzoeken of deze spelers met elkaar die nieuwe economie waar kunnen maken. &Flux initieerde en bouwde samen met de partners een haalbaarheidsonderzoek voor de import van waterstof op industriële schaal. Het resultaat? De partners ontwikkelen de case nu samen verder en willen binnen vier jaar in bedrijf zijn.

Toen de aandacht voor waterstof een vlucht nam in de internationale politiek en werkelijk ieder bureau daar onderzoeken naar deed, pakte &Flux het anders aan. Wij gaan voor impact, niet voor mooie rapporten.

Op eigen initiatief en op eigen risico ontwikkelden wij een propositie die de import van waterstof op industriële schaal binnen een aantal jaar mogelijk moet maken. Wij verkenden de markt en identificeerden de internationale spelers die wat ons betreft onmisbaar waren in de internationale waardeketen.

Samen met hen bouwden wij aan een samenwerkingsovereenkomst en een geheimhoudingsverklaring, waarna we het projectplan voor het haalbaarheidsonderzoek schreven. In een startbijeenkomst op C-level gaven we samen een klap op het projectplan en werden we verantwoordelijk voor de voortgang en de kwaliteit van het onderzoek, en het rapport zelf.

Belangrijk en onmisbaar: alle inhoud werd ontwikkeld door de partners zelf. Geen externe adviseurs, echt een gezamenlijk intern business development traject van drie corporates. In Cornona tijd. Intercontinentaal. Volledig digitaal.

Met het opleveren van het rapport en het besluit over de uitvoering van de ontwikkelfase hebben de partners afscheid genomen van &Flux. En dat is goed, want het resultaat is zo sterk dat de partners hun eigen resources volledig committeren voor de volgende fase.

Met zo’n succes nemen we graag afscheid!

CO2 reductie
 • Een groep van 5 overheden, bedrijven en maatschappelijke partners
 • Noord- en Zuid-Holland
 • 2016-20
 • Petrus, Thea, Mark

Wat is CO2: een gevaarlijk gas of een waardevolle grondstof? De grote hoeveelheid CO2 die onze atmosfeer wordt ingeblazen door menselijk handelen veroorzaakt klimaatverandering. (Inter)nationale overheden onderschrijven dit als een bedreiging voor onze levenskwaliteit en -veiligheid, evenals die van volgende generaties. Daarom zijn grote emissiereducties beloofd, bijvoorbeeld op de COP21-klimaatconferentie in Parijs. Zo wil Nederland naar een CO2-emissiereductie van 85-95% in 2050. Hoe gaan we dat met zijn allen realiseren?

Over deze propositie

Een deel van het antwoord ligt natuurlijk in het besparen op CO2 uitstoot, door bijvoorbeeld te investeren in een schonere energievoorziening en industrie. Die transitie gaat echter nog wel even duren, zeker in het geval van bijvoorbeeld de staalindustrie. &Flux gelooft daarom dat een ander, minstens zo belangrijk deel van het antwoord ligt in de (tijdelijke) opslag en vooral het hergebruik van CO2, ook wel Carbon Capture, Usage and Storage (CCUS) genoemd. Als we namelijk geen fossiele brandstoffen meer willen gebruiken in de toekomst, omdat deze voor een toename van de CO2-concentratie in de lucht zorgen, zullen we onze (industriële) processen met een andere koolstofbron moeten voeden. Afval en biomassa zijn daarvoor simpelweg niet toereikend.

&Flux werkt daarom al sinds 2016 met vele partners samen aan het uitwerken van een dergelijk nieuw systeem. Van 2016 tot 2018 werkten we onder de naam CO2 Smart Grid aan het uitwerken van een (pre-)haalbaarheidsstudie door andere te zorgen voor een Life Cycle Analysis, een Technology Assessment en een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). Na de afronding van deze haalbaarheidsfase zijn we nu aan het werk om het CO2 Smart Grid werkelijkheid te maken en om zo CCS en CCU van de grond te krijgen in Nederland. Dit doen we onder de naam CO2 Smart Use.

Onze propositie heeft sinds september een eigen site: www.co2smartuse.com. Deze website bevat onder andere een uitgebreide company index van (inter)nationale bedrijven die zich bezighouden met CCU in Nederland. Wilt u zich ook registreren?

Geïnteresseerd in dit samenwerkingsverband?

Neem dan contact op met Thea en stel je vragen!

 • Stedin, NetVerder, Engie, Alblasserdam en anderen
 • Alblasserdam
 • 2019-20
 • Annebel , Petrus

Per 1 januari 2020 is Stedin eigenaar van het elektriciteits- en gasnetwerk op Park Nieuwland in Alblasserdam. Het bedrijf mag meteen flink aan de slag om in elk geval het gasnetwerk te renoveren. Juist voor dat gasnetwerk geldt dat investeringen spannend zijn: alles in Nederland is immers gericht op het verminderen van aardgasverbruik, zeker voor verwarmingsdoeleinden. Gelukkig zien we bij &Flux altijd kansen: op Park Nieuwland bevindt zich een aantal bedrijven, bijvoorbeeld staalindustrie en datacenters, die elke dag veel warmte wegkoelen. Hierin ligt de eerste uitdaging voor het gebied: kunnen we deze warmte niet winnen en hergebruiken voor verwarming, zodat we veel minder hoeven te investeren in de renovatie van het gasnetwerk?

Over deze propositie

Er is nog een andere kans: de uitdaging voor onze hele economie is om per 2050 voor bijna 100% onafhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen. Daarvoor zullen we een transitie door moeten maken van aardgas en elektra uit fossiele bronnen naar een elektra-, warmte- en eventueel gasnetwerk, volledig gevoed door duurzame bronnen. Aan de gebruikszijde, maar ook in het netwerk zelf is de interactie en synergie tussen deze ‘commodities’ in potentie groot. Zo kunnen we bijvoorbeeld laagwaardige warmte met elektra opwaarderen, kunnen we overtollige elektra opslaan in warmte of converteren naar waterstof, kunnen we hoge temperatuur restwarmte op basis van verbrandingsprocessen hergebruiken en kunnen we indien nodig groen gas gebruiken voor piekverwarming.

Als we dit georganiseerd krijgen, maken we van Park Nieuwland een icoon in de energietransitie. De plek waar we met een Smart Energy Grid de omslag naar zero carbon maken. Sneller dan ieder ander bedrijventerrein in Nederland.

&Flux neemt samen met RPS het initiatief om deze uitdaging waar te maken. We brengen de spelers in de keten samen, formuleren een heldere uitdaging en werken nu aan de financiering om de haalbaarheidsstudie voor een ‘Smart Energy Grid’ uit te kunnen voeren.

Meer weten over het Energy Grid?

Vraag het aan Annebel!

Tomaten telen met Big Data
 • Greenport Aalsmeer, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Waternet, Liander, Gasunie, Meerlanden, datacenters, RHDHV
 • Greenport Aalsmeer
 • 2019-20
 • Petrus, Annebel

Glastuinbouw en datacenters horen tot de meest energie-intensieve bedrijfstakken van Nederland. De post energiekosten is voor beide een aanzienlijk deel van de bedrijfskosten: tussen de 20% en 40% voor een tuinder en rond de 50% voor een datacenterondernemer. Optimale energievoorziening is een belangrijke factor voor de concurrentiepositie in beide sectoren.

Over deze propositie

Energetische koppeling tussen beide sectoren kan veel opleveren: warmte voor de glastuinbouw en koeling voor het datacenter. De kas kan hierdoor besparen op het gebruik van fossiele brandstof die normaliter wordt gebruikt om de kas te verwarmen, terwijl de restwarmte van het datacenter opnieuw wordt gebruikt én ook nog koude oplevert.

De ontwikkeling van duurzame warmtenetten in een niet gereguleerde markt kent in iedere omgeving een eigen dynamiek, opgebouwd uit de fysieke omgeving, de beschikbaarheid van bronnen, (markt)initiatieven en de positionering van de (lokale) overheid. &Flux bracht alle partners in de waardeketen samen en schreef een ontwikkelstrategie voor duurzame verwarming tussen kassen en datacenters. Het rapport beoogt te inspireren, mogelijkheden te schetsen en inzicht te geven in complexiteit én oplossingen. De combinatie van bronnen, gebruikers, beleid en technische innovaties gaan snel maar komen alleen van de grond als gezamenlijk wordt toegewerkt naar een warmtenet.

&Flux werkte in dit project samen met RHDHV voor de technische en financiële onderbouwing.

Meer informatie?

Benader daarvoor Annebel!

Volg ons op: