Smart Energy Systems; Energiesysteem van de toekomst het hoofd bieden! - &flux
Smart Energie Systems; energiesysteem van de toekomst het hoofd bieden
  • Gemeente Rotterdam
  • Rotterdam
  • 2020-2021
  • Michiel

Het energiesysteem is van oudsher centraal georganiseerd. Maar de energiehuishouding ondergaat grote veranderingen.  Grote energiecentrales produceren elektriciteit. Die elektriciteit wordt via centraal gestuurde energienetwerken gedistribueerd en geleverd aan gebruikers. Ook productie en distributie van gas, olie en andere energiedragers zijn centraal georganiseerd. Als gevolg van klimaatverandering groeit het bewustzijn om anders om te gaan met onze energieopwekking. Het is dan ook cruciaal om te werken naar een energiesysteem van de toekomst!

Energie zal niet meer opgewekt worden via grote en centraal gestuurde energiecentrales, maar via duurzame energiebronnen, zoals uit wind, zon, water en uit de grond. Hierdoor wordt de productie van energie afhankelijk van natuurlijke omstandigheden, zoals windsnelheden en zonintensiteit. Dit zorgt ervoor dat de productie en beschikbaarheid van energie meer schommelingen vertoont, met meer en grotere pieken en dalen (volatiliteit). Deze schommelingen worden verder versterkt doordat de vraag naar elektriciteit de komende jaar flink zal toenemen.

Om deze veranderingen in het energiesysteem het hoofd te bieden, is er behoefte aan “slimme” diensten en producten; diensten en producten, die energieproducenten, -transporteurs, -leveranciers en -consumenten/ prosumenten in staat stellen om hun rol in het energiesysteem van de toekomst succesvol te vervullen.

Dit haakt in op de levering van energie, balanceren van vraag en aanbod van energie, opslag van energie, en het voorkomen van congestie op energienetten. Dit speelt nu in het bijzonder voor elektriciteit, maar zal ook gaan spelen voor bijvoorbeeld warmte, zodra de vraag toeneemt en de productie van warmte verder verduurzaamt.

Het programma Smart Energy Systems (SES) vanuit de Gemeente Rotterdam is erop gericht om private initiatieven op het gebied van slimme energiesystemen en andere innovatie in het energiesysteem te versnellen. Met name innovaties in de laatste fase van hun ontwikkeling, de stap voor markttoetreding, kunnen bij ons aankloppen. Het ondersteunen van ondernemers in het zetten van de stap naar toepassing is bij uitstek iets waar de gemeente de vruchten van kan plukken.

Door het beschikbaar maken van netwerk en kennis, maar ook door het verstrekken van subsidies, wordt ernaar gestreefd bedrijven verder te helpen met innovatieve initiatieven. Deze aanpak heeft inmiddels geresulteerd in het ondersteunen van 27 bedrijven en consortia met uiteenlopende proposities. Van echte smart en digitale oplossingen tot nieuwe vormen van energieopslag en van innovatieve waterstof productiefaciliteiten tot lokale energie coöperatieven met innovatieve governance-modellen. Het doel is om in 2023 ten minste 10 nieuwe bedrijven en consortia te ondersteunen.

&Flux is al vanaf oktober 2020 betrokken bij het programma. Onze inbreng is zowel strategisch als operationeel. Zo denken we op strategisch niveau mee over de toekomst en financiering van het programma. Op operationeel niveau zijn we actief betrokken bij het scouten van nieuwe leads, het begeleiden van initiatiefnemers bij hun hulpvraag en het administratief afhandelen van gehonoreerde subsidieaanvragen.

Met het Smart Energy Systems programma werkt de gemeente aan de energietransitie om klimaatdoelen te behalen en zo een nieuwe economie op te bouwen. Door het combineren van onze inhoudelijke kennis over energie-innovatie en onze ervaring met het draaien van vergelijkbare programma’s dragen we middels dit programma bij aan het verduurzamen van onze stad.

Ben je ook geïnteresseerd om meer te weten,

neem contact op met Michiel!

Volg ons op: