Programma's - &flux
Smart Energie Systems; energiesysteem van de toekomst het hoofd bieden
 • Gemeente Rotterdam
 • Rotterdam
 • 2020-2021
 • Michiel

Het energiesysteem is van oudsher centraal georganiseerd. Maar de energiehuishouding ondergaat grote veranderingen.  Grote energiecentrales produceren elektriciteit. Die elektriciteit wordt via centraal gestuurde energienetwerken gedistribueerd en geleverd aan gebruikers. Ook productie en distributie van gas, olie en andere energiedragers zijn centraal georganiseerd. Als gevolg van klimaatverandering groeit het bewustzijn om anders om te gaan met onze energieopwekking. Het is dan ook cruciaal om te werken naar een energiesysteem van de toekomst!

Energie zal niet meer opgewekt worden via grote en centraal gestuurde energiecentrales, maar via duurzame energiebronnen, zoals uit wind, zon, water en uit de grond. Hierdoor wordt de productie van energie afhankelijk van natuurlijke omstandigheden, zoals windsnelheden en zonintensiteit. Dit zorgt ervoor dat de productie en beschikbaarheid van energie meer schommelingen vertoont, met meer en grotere pieken en dalen (volatiliteit). Deze schommelingen worden verder versterkt doordat de vraag naar elektriciteit de komende jaar flink zal toenemen.

Om deze veranderingen in het energiesysteem het hoofd te bieden, is er behoefte aan “slimme” diensten en producten; diensten en producten, die energieproducenten, -transporteurs, -leveranciers en -consumenten/ prosumenten in staat stellen om hun rol in het energiesysteem van de toekomst succesvol te vervullen.

Dit haakt in op de levering van energie, balanceren van vraag en aanbod van energie, opslag van energie, en het voorkomen van congestie op energienetten. Dit speelt nu in het bijzonder voor elektriciteit, maar zal ook gaan spelen voor bijvoorbeeld warmte, zodra de vraag toeneemt en de productie van warmte verder verduurzaamt.

Het programma Smart Energy Systems (SES) vanuit de Gemeente Rotterdam is erop gericht om private initiatieven op het gebied van slimme energiesystemen en andere innovatie in het energiesysteem te versnellen. Met name innovaties in de laatste fase van hun ontwikkeling, de stap voor markttoetreding, kunnen bij ons aankloppen. Het ondersteunen van ondernemers in het zetten van de stap naar toepassing is bij uitstek iets waar de gemeente de vruchten van kan plukken.

Door het beschikbaar maken van netwerk en kennis, maar ook door het verstrekken van subsidies, wordt ernaar gestreefd bedrijven verder te helpen met innovatieve initiatieven. Deze aanpak heeft inmiddels geresulteerd in het ondersteunen van 27 bedrijven en consortia met uiteenlopende proposities. Van echte smart en digitale oplossingen tot nieuwe vormen van energieopslag en van innovatieve waterstof productiefaciliteiten tot lokale energie coöperatieven met innovatieve governance-modellen. Het doel is om in 2023 ten minste 10 nieuwe bedrijven en consortia te ondersteunen.

&Flux is al vanaf oktober 2020 betrokken bij het programma. Onze inbreng is zowel strategisch als operationeel. Zo denken we op strategisch niveau mee over de toekomst en financiering van het programma. Op operationeel niveau zijn we actief betrokken bij het scouten van nieuwe leads, het begeleiden van initiatiefnemers bij hun hulpvraag en het administratief afhandelen van gehonoreerde subsidieaanvragen.

Met het Smart Energy Systems programma werkt de gemeente aan de energietransitie om klimaatdoelen te behalen en zo een nieuwe economie op te bouwen. Door het combineren van onze inhoudelijke kennis over energie-innovatie en onze ervaring met het draaien van vergelijkbare programma’s dragen we middels dit programma bij aan het verduurzamen van onze stad.

Ben je ook geïnteresseerd om meer te weten,

neem contact op met Michiel!

Duurzame glastuinbouw
 • Greenports Nederland, Glastuinbouw Nederland, Ministerie LNV, 7 Greenports, 3 provincies en 4 gemeenten
 • Nederland
 • 2019-20
 • Annebel , Petrus

De Glastuinbouw Klimaatneutraal in 2040. Dat is de ambitie van Greenports Nederland en daarover zijn in het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord afspraken gemaakt. Van bijzonder belang zijn de afspraken met betrekking tot de zogenaamde Gebiedsuitwerking. De Gebiedsuitwerking houdt simpelweg in dat in ieder glastuinbouwgebied afspraken gemaakt moeten worden over hoe we in duurzame CO2, warmte en elektra als vervanging van aardgas gaan voorzien in de komende 20 jaar.   

Over Greenports Klimaatneutraal

&flux schreef mee aan het Klimaat- en Tuinbouwakkoord voor dit onderwerp en begeleidde de uitvoering van de afspraken. In veel glastuinbouwgebieden wordt er hard gewerkt aan projecten en plannen, maar van een visie op klimaatneutraliteit was nog praktisch nergens sprake. Daarom hebben wij in 2020 bij meer dan 50 gemeenten geïnventariseerd wat hun visie is op duurzame glastuinbouw.  

Daarbij hielpen we de overheden om die plannen te vertalen naar visies en beleid. Tijdens de inventarisatie constateerden we dat er behoefte is aan een community, waar ervaringen en kennis gedeeld kan worden. Een start is gemaakt om die community op te zetten! Daarnaast is de rapportage over de stand van zaken richting die klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 gereed.   
Dit rapport kun je hieronder downloaden.

Meer weten?

Annebel praat je graag bij!

Mocht je nu een dergelijk programma op willen zetten in de eigen regio, neem dan contact met ons op!

Convenant Klimaatadaptief Bouwen
 • Provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, bouwbedrijven, ontwikkelaars, natuurorganisaties, netwerk-/brancheorganisaties, overige partijen in en rondom de bouwketen
 • Zuid-Holland, nu ook open voor andere toetreders
 • 2018-22
 • Sander, Thea, Lotte

Buien worden extremer, hitterecords worden verbroken, langdurige droogtes hebben steeds meer impact op natuur en economie: de gevolgen van klimaatverandering zijn in toenemende mate te merken. Hoe zorgen we ervoor dat we zo bouwen dat steden en dorpen om kunnen gaan met deze gevolgen? &Flux bracht bijna 40 private en publieke partijen samen rond deze opgave, waardoor het convenant klimaatadaptief bouwen ontstond. Samen makten ze concrete producten en hulpmiddelen om klimaatadaptief bouwen het ‘nieuwe normaal’ te maken.

Over het Convenant Klimaatadaptief Bouwen

Begin 2018 is er met &flux als aanjager een ‘coalition of the willing’ gevormd, een groep van partijen die allen een rol hebben in de bouwketen én de urgentie erkennen van het ontwikkelen van klimaatadaptieve steden. Samen hebben deze partijen het Convenant Klimaatadaptief Bouwen opgesteld! Doel: klimaatadaptief bouwen wordt het ‘nieuwe normaal’. Om dat mogelijk te maken moest de lat hoog worden gelegd, eisen worden gesteld en ontwerpen langs die lat worden gelegd. Marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden hebben samen de producten en hulpmiddelen ontwikkeld die dat mogelijk maken.

De hulpmiddelen en eisen zijn de afgelopen jaren breed toegepast en zijn gaandeweg verbeterd en aangepast. Het aantal projecten waar volgens de afspraken uit het convenant wordt gewerkt stijgt en de afspraken worden steeds meer ook buiten Zuid-Holland toegepast. Zo zijn ook in Provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam afspraken over klimaatadaptief bouwen gemaakt en vormen deze regionale afspraken mede de basis voor de landelijke maatlat klimaatadaptief bouwen. Het convenant heeft dus zijn doel bereikt: Klimaatadaptief bouwen is het nieuwe normaal. De vraag is nu: Wat betekent dat in de praktijk? In 2023 is de samenwerking tussen de convenantspartners veranderd naar een praktijk- en casegerichte samenwerking om juist deze vraag te kunnen beantwoorden. Meer weten? Kijk naar de nieuwe projectpagina van Bouwadaptief 2023.

Meer weten over het ontstaan van het convenant? Kijk op de website bouwadaptief.nl of naar het filmpje hieronder.

Meedoen?

Sander komt
in actie met
je

Als je geïnteresseerd bent in de resultaten en huidige acties van het Convenant, of als je mee wilt doen, neem dan contact op met Sander!

Warmtenetten duurzaam maken
 • 37 partners uit de MRA: overheden, ontwikkelaars, energiebedrijven, producenten en afnemers
 • MRA
 • 2019-20
 • Annebel , Petrus

Hoe ontwikkel je duurzame warmtenetten? Hoe doe je dat betaalbaar? Deze vragen staan centraal in het Warmte & Koude programma. In dit programma werken overheden en bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam samen aan deze uitdaging. Door onderzoek, door initiatief en met aandacht voor leveringszekerheid.

Over het programma

Binnen het programma werkt een actieve en betrokken ‘community’ aan het delen van kennis en competenties. Vooral echter ook aan het ontwikkelen van concrete cases: wat zijn de kansen, welke oplossing(en) passen we dan toe? Wat is daarvoor nodig? Hiervoor staat &flux aan de lat: we initiëren en bouwen aan nieuwe warmteprojecten in bijvoorbeeld Edam-Volendam, Amstelveen, Aalsmeer, Zaanstad, Haarlem en Haarlemmermeer. Nieuwsgierig? Kijk ook eens op de site hieronder!

Meer weten over restwarmte?

Annebel kan je er alles over vertellen

Op het gebied van duurzame warmtenetten is Annebel ons aanspreekpunt voor al uw vragen. Neem gerust eens contact op!

Volg ons op: