Signaleringskaart Klimaatadaptatie
 • Provincie Noord-Holland
 • Noord-Holland
 • 2021
 • Leonoor, Sander

Klimaatadaptatie is voor velen geen onbekende term meer. De weersextremen worden steeds duidelijker, maar ook de noodzaak om ons hierop aan te passen is voor de meesten duidelijk. Ook gemeenten weten inmiddels dat er iets gedaan moet worden om een fijne en prettige leefomgeving te bieden aan haar inwoners. Zo ook de provincie Noord-Holland. Door de complexiteit van deze opgaven zijn wij gevraagd om de provincie hierin te begeleiden.

In de provincie Noord-Holland is klimaatadaptatie vastgesteld als één van de belangrijkste opgaven van gebiedsontwikkeling in de komende jaren. De provincie Noord-Holland heeft in een provinciale aanpak 2020 vastgelegd welke rol en opgave zij binnen klimaatadaptatie gaat innemen. De verbinding met andere opgaven binnen gebiedsontwikkeling, met name duurzame verstedelijking en mobiliteit, energietransitie en circulaire economie, en circulaire landbouw en biodiversiteit, staan hierin centraal. Klimaatadaptatie moet in al deze opgaven integraal worden meegenomen en gekoppeld om de provincie Noord-Holland klimaatrobuust en toekomstbestendig in te richten.

Hiervoor is het noodzakelijk de effecten en risico’s van het veranderende klimaat binnen de provincie beter te begrijpen en de risico’s naar een handelingsperspectief te vertalen. De risico’s die voortkomen uit het veranderende klimaat en relevant zijn voor klimaatadaptatie zijn veelzijdig; van hitte, droogte, waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, bodemkwaliteit, biodiversiteit en bodemdaling tot wateroverlast en overstromingen. Daarnaast zijn verschillende extreme klimaatscenario’s mogelijk in de tijdhorizon van 2050 en verder. Er is behoefte aan een ondersteunend instrument dat de urgentie van de risico’s inzichtelijk maakt, handelingsperspectief biedt en het maken van keuzes ondersteunt. De provincie denkt hierbij aan een ‘klimaatadaptatie signaleringskaart’ die invulling geeft aan deze behoeftes en de provincie ondersteunt in het klimaatrobuust en toekomstbestendig inrichten van gebieden.

De provincie Noord-Holland is van plan om dit instrument te laten ontwikkelen door een externe partij. Daarvoor is het nodig om scherp te formuleren wat het beoogde eindproduct moet zijn. Aan &Flux is gevraagd om hiervoor zowel een ‘vooronderzoek’ als de begeleiding van de opdracht voor het ontwikkelen van die klimaatadaptatie signaleringskaart te doen.

Deze zomer zijn wij voor de provincie Noord-Holland het vooronderzoek gestart. Tijdens dit vooronderzoek bevragen wij belanghebbenden vanuit verschillende gebruikersperspectieven welke inzichten het product zou moeten bieden. Denk aan het visualiseren van overstromingsrisico’s, wateroverlast, droogte, hittestress en bodemdaling in een gebied.

Het beoogde eindproduct gaat de provincie en haar gebiedspartners in de toekomst helpen om klimaat robuuste gebiedsontwikkeling in Noord-Holland vorm te geven.   

Wij zijn bijzonder enthousiast over deze vraag en hebben ons dan ook de volgende doelen gesteld:

 1. De klimaatadaptatie signaleringskaart ondersteunt de provincie in haar besluitvormingsprocessen en daarmee het concreet vormgeven van klimaat robuuste gebiedsontwikkeling, gekoppeld aan de andere spelende functies en transities die een plek moeten krijgen in Noord-Holland.
 2. De klimaatadaptatie signaleringskaart moet op overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier inzicht bieden in de verschillende risico’s, urgentie van deze risico’s en kansen in het gebied gerelateerd aan andere opgaven en functies. De signaleringskaart moet hierbij antwoord geven op de volgende vragen:

 • Welke verschillende risico’s voortkomend uit het veranderde klimaat spelen binnen de provincie en waar precies spelen deze risico’s?
 • Waar is de urgentie van de risico’s het hoogst en waar moet de provincie het eerste aan de slag?
 • Wat is de invloed en gevoeligheid voor verschillende klimaatscenario’s?
 • Waar liggen plekken die extra kwetsbaarzijn door een systeemrelevante functie?
 • Waar liggen de grootste kansen binnen de provincie en waar is raakvlak met de andere duurzaamheids- en gebiedsopgaven?
 • Waar komen risico’s en kansen samen?
 • Wat is de verwachte effectiviteit van maatregelen op verschillende plekken?
 • Wat zijn concrete handelingsperspectieven op verschillende plekken?


Zodra deze doelen zijn behaald en vragen beantwoord kunnen we wel zeggen dat we een uniek product hebben neergezet.

Dus: wordt vervolgd!!!!

Ons Team

Heb jij ook een vraagstuk over klimaatadaptatie?

Schroom niet en neem contact op!
Geen vraag is ons te gek.

&flux maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.