Kennismatcher voor de melkveehouderij - &Flux
Aan de slag namens LTO Noord
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
  • West-Nederland
  • 2022-2024
  • Thea

Sinds 24 maart mag onze collega Thea aan de slag als Kennismatcher! Zij gaat zich inzetten voor de agrarische sector als kennismatcher namens LTO Noord voor de melkveehouderij in West-Nederland.

De kennismatchers spelen een grote rol bij het uitvoeren en opschalen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma ondersteunt en stimuleert boeren om met bovenwettelijke maatregelen een bijdrage te leveren aan een betere water- en bodemkwaliteit, zodat kan worden voldaan aan de KRW en het 7e Actieprogramma Nitraat. Daarmee draagt het programma bij aan het toekomstperspectief van de boer, op het gebied van bedrijfsvoering, bodem, mineralenbenutting, bemesting, gewasbescherming en verdroging en vernatting.  

Als kennismatcher is Thea aan de slag om te zorgen dat boeren de juiste informatie voor verduurzaming van hun bedrijf kunnen vinden. En dit kan door de kennis en ervaring uit de 500 lopende en afgeronde projecten vanuit het DAW te ordenen, beter vindbaar en bruikbaar te maken. De kennismatchers organiseren hiervoor excursies, webinars, expertsessies, enzovoorts. Ook inventariseren de kennismatchers waar de kennishiaten zitten, en waar dus nieuwe pilots, demo’s of onderzoeken voor gedaan moeten worden. Zo ontsluiten ze kennis en leggen ze verbindingen tussen boeren en kennisinstituten, proefboerderijen en praktijknetwerken.  

Meer weten, of Kennismaken met Thea?

Neem contact met haar op via thea@nflux.nl.

Volg ons op: