Projecten - &Flux
 • Vitens, Evides en Dunea
 • 2022-2023
 • Sander

Voldoende drinkwater van goede kwaliteit is essentieel voor onze volksgezondheid. Om die reden is drinkwater goed geborgd en vanzelfsprekend voor bewoners in Nederland. Tegelijkertijd staat die vanzelfsprekendheid onder druk. Enerzijds stijgt de drinkwatervraag door bevolkingsgroei en de nieuwbouwopgave. Anderzijds leiden de effecten van klimaatverandering tot uitdagingen.

&flux bracht als procesbegeleider een aantal drinkwaterbedrijven en bouwketen samen om te werken aan een handelingsperspectief voor een toekomstbestendig drinkwatersysteem. Eerst maakten we de opgave van het drinkwatersysteem helder. Vervolgens ontwikkelden we middels werksessies een handelinsgperspectief voor en samen met de nieuwbouwketen.

Het maken van impact richting een duurzame wereld is wat ons drijft. Om die reden stopten we niet met alleen het handelingsperspectief, maar richtten we ons ook op vastlegging. En met resultaat: het handelingsperspectief ligt nu ter overweging bij de regio’s Zuid-Holland, MRA en Utrecht om opgenomen te worden in de richtlijnen voor klimaatadaptatie. Ook is er een richtlijn voor zuinig gebruik van drinkwater opgenomen in de Landelijke Maatlat voor een groene en klimaatadaptieve omgeving. Hiermee zijn we er nog niet. Momenteel ontwikkelen nu een nieuwe stap naar een toekomstbestendig drinkwatersysteem.

Wil je daar meer over weten of over meepraten?
Neem dan contact op met Anne Blom of Sander van der Wal.

 • Gemeente Nijmegen
 • Nijmegen
 • 2023
 • Léon , Sander

De gemeente Nijmegen heeft als ambitie om klimaatbestendigheid als vast uitgangspunt te hanteren bij projecten en beheer. Hiervoor is vastlegging van klimaatadaptatie essentieel. &flux adviseert de gemeente Nijmegen over haar handelingsperspectief voor het vastleggen van klimaatadaptatie.

Voor deze uitdaging hanteren we de volgende aanpak.  

 • Inventarisatie van huidige stand van zaken

Om op de hoogte te zijn van de situatie in Nijmegen en te inventariseren welke instrumenten allemaal gebruikt worden en (kunnen) worden toegepast voor borging van klimaatadaptatie

 • Gesprekken met interne bestuurders die raken aan klimaatadaptatie

Om de Nijmeegse identiteit en wensen te onderzoeken, zodat het handelingsperspectief hier op aansluit.

 • Onderzoek naar borgingsmogelijkheden

Om een duidelijk beeld te hebben over alle mogelijkheden rondom de borging. Zo wordt o.a. gekeken naar wat elders toe wordt gepast, maar ook naar welke borgingsmethode aansluit bij een bepaalde strategie / rol van de overheid.

 • Uitwerking van Nijmeegse borgingstrategie

Om de borgingsmogelijkheden te koppelen aan de gewenste strategie en rol van Nijmegen. Hieruit volgt welke instrumenten het meest geschikt zijn voor toepassing in Nijmegen.

 • Eind advies voor Nijmegen

Om alle gevonden resultaten onderbouwd, duidelijk en krachtig over te brengen aan de gemeente Nijmegen. In het gehele proces werken wij vanuit onze 5 kernwaarden: verbinding, plezier, creëren, impact en ondernemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor vragen en bij interesse in ons werk!

 • Gemeente Leiden
 • Leiden
 • 2023
 • Léon , Sander

Hoe zorgen we ervoor dat klimaatadaptatie het nieuwe normaal is? Met de ‘Landelijke Maatlat’ en het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ van de Provincie Zuid Holland zijn richtlijnen opgesteld voor klimaatadaptief bouwen, deze hebben echter nog geen status. Dit maakt de praktische toepassing van klimaatadaptief bouwen en inrichten niet afdwingbaar. Daarom werkt &flux aan Leidse richtlijnen voor klimaatadaptief bouwen en inrichten, en een internwerkproces voor de toepassing hiervan.

Voor deze uitdaging hanteert &flux een doelgerichte procesmatige aanpak. Om ervoor te zorgen dat klimaatadaptatie het nieuwe normaal wordt in Leiden is draagvlak en een passend intern werkproces essentieel. Ook wil de gemeente niet dat de bouw in een keer vastloopt door onhaalbare richtlijnen. Om die reden zijn de richtlijnen gebaseerd op Het Convenant Bouw Adaptief Zuid-Holland: een brede publiek-private samenwerking. Ook hanteren de richtlijnen het ‘comply or explain’ concept. Dit betekent dat in projecten in principe aan de richtlijnen moet worden voldaan, maar dat er afgeweken kan worden is mits er een goede motivatie voor is.

Het volgende proces is gehanteerd bij het uitwerken van de klimaatadaptieve richtlijnen:

 • Inventarisatie richtlijnen uit ‘Landelijke Maatlat’ en ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’
 • Voorkomen van dubbele en tegenstrijdige richtlijnen, hierin zijn meegenomen: IWKp, hemelwaterverordering en de waterschapsverordering
 • Bepalen van inhoudelijke voorkeuren
 • Opstellen van 1ste concept richtlijnen
 • Voeren van gesprekken met interne stakeholders
 • Opstellen definitief concept richtlijnen

Voor de toepassing, monitoring en borging van de richtlijnen is het volgende proces gebruikt:

 • Interne werksessie met stakeholders voor ophalen van voorkeuren
 • Uitwerken van voorkeuren in een proces voorstel voor monitoring
 • Opstellen een inspiratie document voor klimaatadaptief bouwen in Leiden
 • Opstellen van een concept college besluit voor de richtlijnen

In het gehele proces werken wij vanuit onze 5 kernwaarden: verbinding, plezier, creëren, impact en ondernemen.

Neem vrijblijvend contact met Anne, Sander of Léon op voor vragen en bij interesse in ons werk!

 • Provincie Zuid-Holland
 • Voorne-Putten
 • 2023
 • Thea, Petrus

De Provincie Zuid-Holland werkt in een aantal deelgebieden aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In de Zuid-Hollandse Delta wordt er per eiland gekeken naar hoe grondeigenaren en gebruikers van het gebied kunnen omgaan met de NPLG-doelen op water, klimaat, natuur en stikstof.  

&flux mag de procesbegeleiding verzorgen voor het eiland Voorne-Putten. Dit eiland heeft ruim 300 agrarische ondernemers, en een grote recreatieve sector. Tegen de kust ligt het unieke natuurgebied Voornes Duin, een van de meest soortenrijke duingebieden in Europa. Door de ligging dicht bij de zee, ligt verzilting op de loer, zeker bij toenemende periodes van droogte in de zomer.   

De komende jaren zal er gewerkt worden naar een toekomstperspectief voor dit eiland, net als voor alle andere landelijke gebieden in Nederland. Een spannend traject, waar wij ons graag voor in zetten. Samen met de grondeigenaren, de overheden en andere belanghebbenden gaan wij op zoek naar de identiteit van het eiland, de onvermijdelijke veranderingen waar zij samen een oplossing voor moeten vinden en een gezamenlijke basis voor het maken van plannen. In de volgende fase willen we die plannen natuurlijk ook graag concreet gaan maken! 

WIL JE MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Neem contact op met Thea of Petrus!

Aan de slag namens LTO Noord
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 • West-Nederland
 • 2022-2024
 • Thea

Sinds 24 maart mag onze collega Thea aan de slag als Kennismatcher! Zij gaat zich inzetten voor de agrarische sector als kennismatcher namens LTO Noord voor de melkveehouderij in West-Nederland.

De kennismatchers spelen een grote rol bij het uitvoeren en opschalen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma ondersteunt en stimuleert boeren om met bovenwettelijke maatregelen een bijdrage te leveren aan een betere water- en bodemkwaliteit, zodat kan worden voldaan aan de KRW en het 7e Actieprogramma Nitraat. Daarmee draagt het programma bij aan het toekomstperspectief van de boer, op het gebied van bedrijfsvoering, bodem, mineralenbenutting, bemesting, gewasbescherming en verdroging en vernatting.  

Als kennismatcher is Thea aan de slag om te zorgen dat boeren de juiste informatie voor verduurzaming van hun bedrijf kunnen vinden. En dit kan door de kennis en ervaring uit de 500 lopende en afgeronde projecten vanuit het DAW te ordenen, beter vindbaar en bruikbaar te maken. De kennismatchers organiseren hiervoor excursies, webinars, expertsessies, enzovoorts. Ook inventariseren de kennismatchers waar de kennishiaten zitten, en waar dus nieuwe pilots, demo’s of onderzoeken voor gedaan moeten worden. Zo ontsluiten ze kennis en leggen ze verbindingen tussen boeren en kennisinstituten, proefboerderijen en praktijknetwerken.  

Meer weten, of Kennismaken met Thea?

Neem contact met haar op via thea@nflux.nl.

 • Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, InnovationQuarter
 • 2022
 • Mark, Petrus

Het HCC beoogt de transitie van de Zuid-Hollandse maakindustrie te versnellen in de overstap van olie- en gas gerelateerde markten  naar nieuwe toepassingen in de waterstof keten. Wij onderkennen de noodzaak van deze transitie en de kansen die het HCC biedt voor het openen van nieuwe markten voor onze regionale, Zuid-Hollandse maakindustrie. Het programma is opgebouwd langs de lijnen van een loketfunctie, een kennis- en netwerkprogramma, een brug slaan aansluiting tussen MKB en onderwijsinstellingen voor de human capital agenda en de ontsluiting van (nieuwe) testcentra voor waterstof. Deze activiteit komen op de volgende manier tot uiting:

 • MKB maakbedrijven worden geholpen met hun kennis- en ontwikkelvragen, het vinden van nieuwe ketenpartners in de markt en de aansluiting met onderwijs en scholing. Testcentra bieden hen de gelegenheid nieuwe componenten en assemblages (door) te ontwikkelen;
 • Corporates en OEM’s zijn geholpen met het HCC omdat zij uitdagingen in de ontwikkeling van de waterstof keten aan regionale maakbedrijven voor kunnen leggen;, zij op deze manier zicht krijgen op regionale toeleverketens voor hun eigen installaties en producten en omdat zij in overleg met de maakbedrijven nieuwe proposities kunnen ontwikkelen;omdat zij ook gebaat zijn bij het uitvoeren van de human capital agenda zodat er genoeg gekwalificeerd personeel is.
 • Overheden hechten waarde aan de transitie van de maakindustrie vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt omdat zij de noodzaak van de transitie zien en de waarde die een nieuw economisch cluster biedt;
 • Omdat HCC samen werkt met koepel als FME, Groenvermogen, Nationaal Waterstof Programma, InnovationQuarter, het Versnellingshuis, regionale testcentra en andere koepels zien zij de waarde van het HCC omdat het HCC zich specifiek richt op de waterstof maakindustrie en omdat het HCC een kanaal kan zijn om de inspanningen van deze koepels effectiever te maken.

Petrus en Mark zijn als kwartiermaker aan de slag gegaan en hebben dit programma samengesteld. &flux blijft bij de uitrol van het programma betrokken en gaat nu verder aan de slag met het opzetten van het HCC.

Meer weten?

Neem contact op met Petrus!

 • Veolia & Indaver
 • 2022
 • Petrus, Mark

De Belgische industrie is bijna volledig afhankelijk van fossiele grondstoffen zoals olie, gas en steenkool. Deze fossiele grondstoffen leveren niet alleen energie, maar ook moleculen om de producten te maken die de samenleving nodig heeft. In de transitie naar een CO₂-neutrale economie is er behoefte aan een omslag naar duurzame alternatieven. In onze economie blijven koolstofmoleculen echter noodzakelijk voor producten die gemaakt worden. Met name in de sectoren chemie, mineralisatie, brandstof en voeding is dit het geval. Er zijn dus andere dan fossiele grondstofstromen nodig om aan de marktvraag te voldoen. Biogene en afvalstromen zijn hiervoor de eerste logische keuze, omdat deze CO₂ van biogene in plaats van fossiele oorsprong is, en daarmee toekomstbestendig en regeneratief.

Veolia en Indaver willen hun ecologische voetafdruk verminderen op een manier die in lijn is met bedrijfsdoelstellingen. Veolia en Indaver stoten grote hoeveelheden biogene CO₂ uit, die als grondstof kunnen dienen ter vervanging van fossiele grondstoffen. Wanneer de Waste-to-Energy-sector wordt opgenomen in het EU ETS-schema, moeten Veolia en Indaver betalen voor hun (fossiele) emissies. Dit kan een drijfveer zijn voor het opzetten van een CCU-waardeketen. Veolia & Indaver willen daarom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zo’n waardeketen op te bouwen.

&flux heeft hen daarbij geholpen door in kaart te brengen wat de beste CCUS opties zijn voor Veolia om in te investeren. Daarnaast heeft &flux het CCUS speelveld in kaart gebracht van de Antwerpse omgeving en die van het beleid in België en de EU.

Meer weten?

Neem contact op met Petrus!

 • Gemeente Amsterdam
 • 2023
 • Mark, Michiel

Voedsel en organische reststromen is één van de drie waardeketens waar Amsterdam zich op focust voor het realiseren van de circulaire economie. Deze waardeketen is enorm belangrijk omdat verspilling van voedsel één van de grootste bronnen van CO2 uitstoot is. Daarnaast is een circulaire voedselkringloop belangrijk voor het terugwinnen van nutriënten en het realiseren van een gezonde bodem. Gelukkig is de laatste jaren de bewustwording rondom het terugdringen van voedselverspilling toegenomen en levert dat resultaat op. De Monitor Voedselverspilling 2019 en een studie van het Voedingscentrum laten beiden zien dat voedselverspilling is gedaald. Amsterdam heeft een circulaire strategie en daar een eerste actieprogramma op uitgevoerd. Nu moet de uitvoeringsagenda voor 2024-2026 opgesteld worden. &flux is gevraagd om hier bij te ondersteunen. Middels bureau onderzoek, interviews en verschillende expertsessies komen we tot de uitvoeringsagenda.

In een circulaire voedselkringloop zal uiteindelijk altijd wel een bepaalde mate van verspilling optreden. Daarom is het belangrijk om organische reststormen goed te verwerken. De Ladder van Moerman is een model wat vertelt hoe dat het best kan. Deze ladder geeft weer dat voedsel ten eerste altijd gebruikt moet worden voor humane consumptie. Daarna is er sprake van verspilling en volgen verschillende stappen van verwerken. Nieuwe kennis herwaardeert compost voor een hogere positie op de ladder vanwege de bijdrage aan een gezonde bodem. Het goed verwerken en inzamelen van organische reststromen is een van de speerpunten van Amsterdam. Het doel is om in 2030 voor driekwart van de inwoners gescheiden inzameling te realiseren. Tegelijkertijd zijn er al vele (buurt)initiatieven op de verwerking van organische reststromen zoals buurtvergisters en wormenhotels. Er gebeurt al veel in Amsterdam binnen de waardeketen, maar het is nu tijd voor een meer systematische aanpak. De afgelopen jaren heeft Amsterdam gezocht naar welke rol zij moet pakken en welke acties hierop genomen moeten worden. Deze uitvoeringsagenda geeft hier invulling aan.

Meer weten?

Neem dan contact op met Mark!

 • Provincie Zuid-Holland
 • 2023
 • Lotte, Sander

Klimaatadaptief bouwen is al het nieuwe normaal! De afspraken gemaakt in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen zijn de afgelopen jaren al breed in Zuid-Holland toegepast en aangescherpt en vormen de basis voor de landelijke maatlat. De vraag is nu: Wat betekent dat in de praktijk? Hoe kunnen we klimaatadaptatie breed toepassen? Het Convenant is begin 2023 veranderd in een casegerichte samenwerking die deze vraag hoopt de beantwoorden door middel van het werken aan cases uit de praktijk van de partners.

Begin 2018 is er met &flux als aanjager het Convenant Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland opgezet bestaande uit een groep van publieke en private partijen die de urgentie van klimaatadaptief bouwen herkenden. Samen hebben deze partijen afspraken gemaakt over klimaatadaptief bouwen die inmiddels de basis vormen voor de landelijke maatlat klimaatadaptief bouwen.

Inmiddels is het convenant veranderd naar een casegerichte samenwerking. In 2023 gaan de partners met elkaar aan cases uit hun eigen praktijk werken en de uitkomsten vertalen zodat deze breed toepasbaar voor alle partners zijn. Daarnaast blijven we met elkaar in gesprek erover wat de toepassing van het Convenant voor de partners nou betekent en delen en vertalen we ook de uitkomsten uit die gesprekken naar de breedte.

Meer weten over het ‘oude’ Convenant Klimaatadaptief Bouwen en de afspraken? Kijk naar de oude projectpagina van het convenant of naar bouwadaptief.nl

Meedoen aan Bouwadaptief?

Neem contact op met Lotte!

 • Gemeente Geldrop-Mierlo
 • 2023
 • Lotte, Wouter

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft in haar warmtetransitievisie 2 wijken aangewezen als eerste aardgasvrije wijken in de gemeente. Voor de wijken Coevering en Kerkakkers worden dus de komende jaren plannen hiervoor ontwikkeld. Het proces tot deze planvorming is een echt participatief proces met veel initiatiefneming en enthousiasme van betrokken bewoners van de wijken. Wij mogen het proces in 2023 tot een buurtplan per wijk begeleiden.

In dit project ontwikkelen we samen met het bureau Merosch en in nauwe samenwerking met de bewoners gedragen buurtplannen voor de twee eerste aardgasvrije wijken in de gemeente Geldrop-Mierlo.  

Merosch richt zich in dit project op de ‘harde kant’ van het proces en het technisch onderzoek terwijl &flux zich richt op de ‘zachte kant’ van de begeleiding van het proces met de bewoners. Samen met een kernteam en werkgroepen gevuld met bewoners werken we naar meerdere buurtbijeenkomsten en de twee gedragen buurtplannen toe. Uit de buurtplannen blijkt welke techniek(en) oor de wijken van toepassing zijn, hoe verschillende woning- en gebouwtypes gerenoveerd kunnen worden en wat de financiële consequenties zijn. Met de buurtplannen kan de gemeente aan de slag met wijkuitvoeringsplannen. 

Bent u ook bezig met aardgasvrije wijken of wilt u meer weten over dit project?

Neem contact op met Lotte!

Volg ons op: