Projecten - &Flux
CO2
 • Diverse Corporates
 • Nederland
 • 2020-2021
 • Petrus, Thea, Mark

Okee, ik heb een afvalenergiecentrale, een industriële plant of een plan voor een nieuwe installatie in mijn portfolio. Ik zet grondstoffen om in producten waarbij CO2 vrij komt, zij het uit een fossiele of biogene bron, via verbranding of een chemische reactie. En dat wordt straks een dure hobby met de stijgende ETS prijs, de Nederlandse CO2 belasting en de toenemende eisen van de consument. Wat te doen? &Flux helpt diverse bedrijven bij hun CO2 valorisatiestrategie: een beslisdocument over op welke manier de CO2 emissie vermeden of opgeslagen kan worden of zelfs toegepast kan worden als grondstof.

CO2 emitteren is een dure hobby zonder toekomst als je niet weet hoe je die emissie gaat vermijden. Door niet meer uit te stoten, door de CO2 op te slaan of door de CO2 in te zetten als grondstof. Maar die oplossingen zijn vaak nog duur, toepassingen zijn er nog onvoldoende en er is vaak – zeker voor het toepassen van CO2 als grondstof – nog geen passend beleidskader.

Vanuit het programma www.co2smartuse.com ontwikkelde &Flux veel kennis over deze materie. We zitten dicht op de beleidsdynamiek in Brussel en Den Haag, kennen de industriële clusters en de grote CCS projecten maar werken ook met bedrijven die CO2 als grondstof inzetten.

We kennen de subsidiekaders en hebben vooral een goed beeld hoe al deze panelen de komende jaren (wel of niet) zullen gaan verschuiven. We hebben een eerlijk en realistisch beeld over welke CO2 uit welke oorsprong je wel of niet zou moeten willen gebruiken voor welke toepassing en we kennen de wereld van waterstof die vaak onmisbaar is als je producten wil gaan maken met CO2.

Wat wij doen met diverse industriële spelers: We onderzoeken samen met jou hoe jouw bedrijf CO2 uitstoot, wat de oorsprong is en met welk patroon de CO2 vrij komt.

We brengen in beeld welke oplossingsroutes denkbaar zijn en in hoeverre deze oplossingen erkend worden (in bijvoorbeeld het ETS). We verkennen met ketenpartners of er muziek zit in een mogelijke businesscase en brengen in beeld wat dat kan betekenen voor de overall kosten. We nemen daarin het tijdsaspect expliciet mee. Denk aan de productie van synthetische brandstoffen met CO2: vandaag nog geen businesscase maar met de REDII en het mandaat over duurzame vliegtuigbrandstoffen zien we dat snel veranderen.

En bedenk dat CCU op dit moment nog niet erkend wordt onder het ETS of de Nederlandse CO2 belasting en CCS wel. Het resultaat: een heldere beslisboom over wat te doen met jouw CO2 emissie inclusief de sleutelfactoren die jouw valorisatieroute bepalen.

waterstofstrategie
 • Port of Talin
 • Estland
 • 2021
 • Petrus, Thea, Mark

Port of Tallinn, het belangrijkste havenbedrijf in Estland vroeg ons een waterstofstrategie voor de Port op te stellen. Port of Tallinn beheert verschillende industriële en passagiershavens in Estland en ziet de energietransitie op zich af komen. Waar de wereld droomt over de kansen die waterstof biedt, had het havenbedrijf behoefte aan een heldere en hands-on strategie die beschrijft hoe zij in kunnen spelen op die nieuwe wereld.

Estland, met zijn gloednieuwe regering, is momenteel aan het onderzoeken hoe het wil gaan inzetten op waterstof. Er zijn al wel een aantal bedrijven en organisaties actief op het onderwerp, en de eerste pilots worden opgezet, maar een grootschalig plan met (inter)nationale strategie ligt er nog niet. Daarom heeft Port of Tallinn, een belangrijke speler in de Baltische Zee, het initiatief genomen om een strategie op waterstof uit te werken. Daarmee geeft de Port gehoor aan de oproep vanuit het National Estonian Energy and Climate Plan: ‘Industrial ports should be the main development centers for clean hydrogen in order to provide it to ships and other vehicles.’

En deze strategie vindt gehoor in de Estse bedrijfsomgeving. Grote partijen als Alexela (een olie- en energiebedrijf), Liwathon (logistiek en supply chain), TS Laevad (ferry company) en HHLA TK Estonia (terminal company) sluiten zich aan bij de ambities van de Port en zijn geïnteresseerd om mee te denken en doen in het vervolg. &Flux ontwikkelde de strategie maar ook de samenwerking tussen de partijen die samen deze strategie uit gaan voeren.

In onderstaande slideshow vind je de externe presentatie van deze strategie, maar bekijk ook zeker de hele presentatie.

Klimaatadaptatie in de in de regio Utrecht!
 • Provincie Utrecht
 • Utrecht
 • 2020-2021
 • Thea, Sander

Klimaatadaptatie is geen onbekend onderwerp meer; steeds meer merken we in ons dagelijks leven dat het klimaat verandert – van hittegolf tot extreme droogte. We moeten ervoor zorgen dat we ons aanpassen op deze veranderingen, onder andere door onze gebouwde omgeving hier op aan te passen.

Daarom heeft de provincie Utrecht, als onderdeel van haar klimaatadaptatie programma, samen met een aantal partners het initiatief genomen om met zoveel mogelijk gemeentes, bouwers, ontwikkelaars, waterschappen en andere betrokkenen, afspraken te maken over het klimaatrobuust inrichten van onze gebouwde omgeving. Dat geldt voor de #bestaande omgeving én voor #nieuwbouwprojecten.

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben een flink aantal van deze partijen (ca. 40) een aantal intensieve ‘sprintsessies’ bijgewoond. Samen zijn ze, begeleid door &Flux en Tauw, in deze sessies op zoek gegaan naar concrete afspraken om op de verschillende thema’s die horen bij dit onderwerp tot actie over te kunnen gaan. Het gaat dan om afspraken over bijvoorbeeld extreme neerslag, maar ook bouwen met groen, droogteproblematiek of hittestress. Alle partijen vinden het belangrijk om dit samen te doen, zodat er zo veel mogelijk duidelijkheid ontstaat over hoe we met z’n allen tegen deze uitdaging aan kijken en wat we er aan kunnen doen. In de afspraken wordt niet alleen ingegaan op de verschillende inhoudelijke onderwerpen die hierbij een rol spelen, maar ook op de verschillende randvoorwaardes die nodig zijn om de uitdaging zo goed mogelijk aan te kunnen gaan.

Samen hebben alle aanwezigen voor een flink deel de afspraken al bedacht en geformuleerd. In de afgelopen tijd zijn er enkele vragen nog beantwoord en puzzelstukjes gelegd, waarna de partijen de concept-afspraken kunnen gaan vaststellen. ‘Concept’, want vervolgens zullen alle organisaties de afspraken ook echt ondertekenen en dat betekent dat iedereen aan de slag zal gaan met de eigen besluitvormingsprocessen. Hou de berichten in de gaten voor de precieze datum!

SCALE-UP Meet the Buyers
 • Gemeente Rotterdam
 • Rotterdam
 • 2021
 • Leonoor, Mark, Michiel, Petrus

In samenwerking met het Europese SCALE-UP Interreg North Sea Region Programma en het Upstream Festival van de gemeente Rotterdam, organiseert &Flux dit jaar de SCALE-UP Meet the Buyer – Rotterdam Edition.

SCALE-UP Interreg North Sea Region is een interregionaal Europees samenwerkingsprogramma met de ambitie om cleantech scale-ups te verbinden aan bedrijven en organisaties. Rotterdam is één van deze zes cleantech clusterregio’s (naast Cambridge, Vlaanderen, Noord-Duitsland, Denemarken en West-Zweden). De focus van het programma ligt op het creëren van succesvolle verbindingen en cleantech toepassingen op het gebied van CO2-reductie, grondstoffen reductie en circulariteit (bijv. gebruik van duurzame grondstoffen, hergebruik en afvalreductie). Dat leidde in het verleden al tot 35 succesvolle samenwerkingen waarbij professionele scale-ups met hun dienstverlening bijdragen aan de grote uitdagingen die de bedrijven voor zich zien op het gebied van cleantech!   

SCALE-UP Meet the Buyer –  Rotterdam Edition bestaat uit meerdere activiteiten tussen september en december 2021: 

 1. Online speed dates: Voor organisaties stellen we een Buyer Profile op met cleantech innovatie challenge. Op basis van het Buyer Profile selecteren professionele scouts een aantal cleantech scale-ups. Op vrijdag 17 september vinden de online kennismakingen plaats. 
 2. Hackathon @ Upstream Festival: Op donderdag 23 september gaan de organisaties en de beoogde scale-up als team aan de slag met de cleantech challenge. 
 3. SCALE-UP Closing Event: Op donderdag 18 november organiseert &Flux een lunch en creatieve Seal the Deal sessie voor alle deelnemers.  

Voldoende data dus om in de agenda te zetten! Volg onze kanalen en natuurlijk deze projectpagina om het verloop en eindresultaat van dit project te lezen!

Heeft jouw organisatie een cleantech innovatie challenge en ben je geïnteresseerd om deze te verkennen met leidende (inter)nationale innovatie scale-ups?

SCALE-UP Meet the Buyer is invite-only.

Stuur een berichtje naar leonoor@nflux.nl, we hebben nog een paar plekken beschikbaar!

Een ketenverkenning van natuurlijke reststromen naar bodemverbeteraar.
 • Provincie Zuid-Holland
 • Zuid-Holland
 • 2021
 • Annebel , Tanja

Een ketenverkenning van natuurlijke reststromen naar bodemverbeteraar.

De urgentie om aan een goede bodemgesteldheid te werken is immens. Door intensief landbouwgebruik, gebruik van kunstmest, drijfmest, bestrijdingsmiddelen en de teelt van monoculturen is de bodem de afgelopen jaren ingeklonken, verschraald, verdroogd, wordt de vruchtbaarheid minder en is het bodemleven achteruitgegaan. Dit wordt des te meer zichtbaar door klimaatverandering en de daarbij behorende grillige weersomstandigheden: steeds minder is de bodem in staat (overtollig) water vast te houden.
Boeren hebben er een groot belang bij goed voor de bodem te zorgen. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven aan boerenzijde: regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw, bodemverbeteraars, de teelt van groenbemesters en gewassen die stikstof binden. Door de juiste methoden toe te passen zou de bodem op termijn juist een bijdrage kunnen leveren aan CO2 opslag en het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering. Ook beleidsmakers, en andere ketenpartijen kunnen een bijdrage leveren aan een gezond bodemleven.

De #Provincie Zuid-Holland (PZH) heeft de afgelopen jaren een ambitieus transitieprogramma voor de grondgebonden landbouw in de provincie opgezet. In het programma Circulair komen veel van deze transities op het terrein van voedsel, verwerking van reststromen en bouw bij elkaar. Verschillende kwartiermakers zijn elk op hun eigen terrein aan het werk, onder andere met het netwerk Voedselfamilies en Natuurlijke reststromen. Bodem en bodemverbetering is een thema dat raakt aan zowel de landbouwtransitie als de transitie op het gebied van (natuurlijke) reststromen.  

Op grote schaal worden Zuid-Hollandse natuurlijke reststromen van terreinbeheerders als decentrale overheden en natuurorganisaties als ‘afval’ getransporteerd en verwerkt tot compost. Tegelijkertijd kunnen deze compost en andere natuurlijke bodemverbeteraars een waardevolle bijdrage leveren aan de Zuid-Hollandse bodemkwaliteit, wat eveneens in het belang is van deze ‘leveranciers’ van grondstof(rest)stromen. Er is nu echter geen tot nauwelijks relatie tussen de leveranciers en afnemers van deze kansrijke bodemverbeteraars. Onder andere versnippering in de keten, anonimiteit van stromen en perverse (financiële) prikkels ten gunste van het uitrijden van (drijf)mest zijn hier debet aan. 

Er zijn in Zuid-Holland al veel mooie initiatieven en initiatiefnemers die werken aan lokale kringlopen, veelbelovende bodemverbeteraars zoals bokashi en het verbeteren van agrarische bodems. In de praktijk zijn dit nog losse projecten. PZH wil bijdragen aan synergie en verbinding, een duidelijke visie omarmen, en komen tot doorbraken in de keten (nieuwe waardeketens) met de betrokken partijen. 

Precies een opdracht waar wij maar al te graag de tanden in willen zetten! Binnen dit project trekken we op met #KnowWhy en bundelen we onze krachten om hier invulling aan te geven. Via diepte-interviews met experts uit de gehele keten ontstaat een goed beeld van waar de kansen liggen, welke kennis en expertise nog ontbreekt en ook hoe we samenwerking kunnen stimuleren. 

Op 14 september en op 26 oktober 2021 organiseren twee boerenlandsessies waarin we een bredere dialoog voeren tussen de verschillende ketenpartners en op 25 november (Save the date!) zullen de resultaten tijdens een Provinciaal Bodem symposium worden gepresenteerd.  

Daarover dus later meer!

Meedoen of meer weten?

We gaan graag met ketenpartners en experts in gesprek.

Ben je of ken je een expert op het gebied van het verwaarden van groene reststromen of toepassen van circulaire bodemverbeteraars? Wil je meer weten over dit traject of weet je welke interessante onderzoeken/rapporten of andere kennis & data we niet mogen missen laat het dan weten via tanja@nflux.nl of marieke@knowwhy.nl.

De boer op voor waterkwaliteit en ecologie
 • LTO Noord
 • Nederland
 • 2021
 • Michiel
In 2027 moet Nederland, net als alle andere EU lidstaten, voldoen aan de waterkwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water. Dit betekent dat de waterkwaliteit en ecologie moet voldoen aan de goede ecologische toestand of potentieel. En daar ligt voor Nederland best nog een opgave; zowel vanuit chemische toestand als de ecologie. En helaas, ecologie is veelal niet een simpel optelsommetje van in plus uit is nul. Ecologie laat zich veel lastiger voorspellen dan dat, externe factoren als invasieve soorten, verstoring door interne soorten (omwoeling van de bodem door karpers bijvoorbeeld), historie (nalevering van fosfaat en nitraat uit de waterbodem en de aanwezigheid van doelsoorten) en de migreerbaarheid van soorten. Daarbij komt kijken dat veel van de KRW-watergangen met water gevoed worden vanuit andere watersystemen; de polders.

In de polder is – naast de woonkernen en bedrijven – de landbouw de voornaamste landschapsgebruiker en beheerder. De rol van de boer om naar een betere waterkwaliteit en -ecologie te komen is dus duidelijk. De boer staat hierin niet alleen, het waterschap vervult de taak van waterbeheerder en stuurt via het publieke instrumentarium mee (regelgeving en handhaving).

Om samen aan de opgave te werken hebben LTO en de Unie van Waterschappen de handen ineen geslagen om een samenwerkend proces op te zetten om mét de boeren, per waterschap,  samen te komen tot een betere ecologische toestand van de polders. Dit helpt de waterschappen op weg naar het behalen van de doelen in 2027 en de boer aan een betere waterkwaliteit én omgevingskwaliteit van het eigen land. De boer is trots op het land waarop hij werkt!.

Vanuit &Flux is Michiel Pols betrokken in dit samenwerkingsproces tussen de boer, via de LTO afdelingen en de collectieven, en het waterschap. Als regiocoördinator namens LTO Noord begeleidt Michiel dit DAW Impuls traject voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland en het waterschap Hollandse Delta.

In 2021 moeten de Gebiedsdocumenten Agrarisch Waterbeheer (GAW) worden vastgesteld. Dit document schetst de richting van de opgave in het gebied en dient als onderlegger voor de maatregelen waaraan de boer, het waterschap en andere belanghebbende gaan samenwerken. Zo werken zij naar een verbetering van de ecologisch waterkwaliteit. Het pakket aan maatregelen (projecten) wordt in 2021 vastgelegd en vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma waarin de werkpakketten, de samenwerkingsafspraken en financiering worden vastgelegd.

Kortom; Samen de Boer op voor waterkwaliteit en ecologie!

Leermodule Klimaatadaptief Bouw, en - Ontwikkelproces
 • Samen Klimaatbestendig
 • Zui-Holland
 • 2020-2021
 • Michiel

Via de QR-code van de flyer Ritsen klimaatadaptieve instrumenten en de Leermodule Klimaatadaptief Bouw,- en Ontwikkelproces kun je via onderstaande link alle gebruikte instrumenten downloaden. Ook stellen we een beknopte overzichtstabel behorende bij deze instrumenten beschikbaar. Hierin is eenvoudig de inhoud per instrument gepresenteerd. Deze lijst is het resultaat van de samenwerking tussen Samen Klimaatbestendig, Tauw en &Flux.

 

Nieuwsgierig geworden?

Alles weten over de leermodule?

Stuur een mailtje en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Greenport Duin-, en Bollenstreek

De Duin- en Bollenstreek, hét centrum van de wereldbloembollenmarkt, heeft een sterke en gezamenlijke ambitie om met Greenportdeelnemers de energietransitie te versnellen. Daarom bouwen wij samen aan het programma Duurzame Greenport Duin- & Bollenstreek.

Veel  bedrijven in de Greenport zijn al actief bezig met het treffen van verduurzamingsmaatregelen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er zijn een aantal maatregelen nodig die ondernemers niet op eigen kracht kunnen treffen om de Greenport volledig klimaatneutraal te krijgen. Om deze maatregelen te kunnen realiseren bouwt &Flux aan een programmateam Duurzame Greenport Duin- & Bollenstreek. Het programmateam jaagt projecten aan en biedt ondersteuning waar nodig is.

We werken in het programma langs 3 verschillende lijnen. Ondersteunen, aanjagen en organiseren. In het programma gaan we aan de slag met verschillende projecten. Waaronder het organiseren van een coalitie voor de warmtevraag in Trappenberg-Kloosterschuur, het uitbreiden van een duurzaam logistiek platform en ondersteunen van gemeentes bij verankering van verduurzaming in beleid.

Meer weten?

Neem gerust contact op!

Annebel staat klaar om vragen te beantwoorden.

Bouwendnederland

Klimaatadaptatie: maak van een maatschappelijke opgave geen publieke opgave

Afgelopen jaren zijn er veel voorbeelden geweest van de stevige gevolgen die de klimaatverandering met zich mee kan brengen. De beelden en filmpjes van ondergelopen straten en zelfs een kano in de straten gingen al snel weer ‘viral’. Extreme neerslag is één van de bekende gevolgen van een veranderend klimaat en dit brengt veel schade en ontwrichting met zich mee. Dit, terwijl er ook alarmbellen worden geluid over een  neerslagtekort. Naast extreme neerslag en toenemende droogte zullen we ook steeds vaker te maken krijgen met ‘heat islands’ in onze versteende steden, nemen op sommige plaatsen de overstromingsrisico’s toe en wordt de bodemdaling in veenweidegebieden een steeds groter probleem. 

Kortom, een maatschappelijke opgave die – gelukkig – steeds nadrukkelijker aandacht krijgt.  

Tegelijkertijd is deze opgave ook nog een, wat wij noemen, ongestructureerde maatschappelijke opgave. Daarmee bedoelen we, als we het heel simpel houden, dat er nog geen antwoord op de vraag: wie moet ik bellen als ik meer klimaatadaptatie wil? 

Ongestructureerde maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking, en voor klimaatadaptatie is dat niet anders. We zullen het samen moeten doen, want niemand is er in zijn eentje van en niemand kan het ook alleen voor elkaar krijgen. En natuurlijk hebben overheden hierin niet alleen een belang, maar zeker ook een belangrijke rol. We moeten immers niet alleen onze gebouwen (die vaak niet in het bezit van overheden zijn) maar ook onze publieke ruimte klimaatadaptiever maken. Bovendien: door de publieke ruimte slim en goed klimaatadaptief te maken, zijn de vaak duurdere maatregelen in, op of aan gebouwen minder snel nodig.  

Tegelijkertijd zien we dat veel overheden, vaak onbedoeld, door hun (beleids)keuzes zich het probleem, bedoeld of onbedoeld, toe-eigenen. Waardoor er minder gezamenlijkheid, minder samenwerking en minder co-creatie plaatsvindt. Gevolg: suboptimale oplossingen, vertraging in de uitvoering, soms onnodig hoge kosten en risico’s in de beheerfase.  

&Flux en Tauw hebben een inventarisatie gemaakt van allerlei producten, hulpmiddelen, ‘tools’ en rapporten die door een aantal koplopersinitiatieven zijn gemaakt en die gericht zijn op nieuwbouw projecten en nieuwe gebiedsontwikkelingen. Deze producten en hulpmiddelen hebben we vervolgens ingedeeld naar de verschillende fases van gebiedsontwikkelingsprocessen. Dat biedt een aantal belangrijke en nuttige inzichten over de onderwerpen die we al aardig inzichtelijk hebben en de thema’s die echt nog flink wat aandacht behoeven (financiering van klimaatadaptatie bijvoorbeeld).  

Daarnaast hebben we ook gevonden dat de aard van de producten, de ‘afzenders’, de doelgroepen en inhoud ervan, ook iets zeggen over de manier waarop de overheid invulling geeft aan haar eigen rol. Voor de identificatie van die verschillende rollen hebben we de ‘good old’ indeling van de NSOB gebruikt: de realiserende overheid, de regulerende overheid, de samenwerkende overheid en de ondersteunende overheid.  

Uit onze verkenning blijkt dat verreweg de meeste producten en hulpmiddelen over klimaatadaptatie passen bij de ‘regulerende overheid’. Tegelijkertijd zijn veel van deze overheden juist op zoek naar ‘partnerships’ en samenwerking met ‘stakeholders’ en de ‘ketenpartners’. In de praktijk blijkt echter dat de overheid toch net iets te vaak in publiek-publieke ‘splendid isolation’ zelf bepaalt wat er moet gebeuren of hoe het geregeld moet worden. Dat kan en dat mag, maar dat veroorzaakt ook een dynamiek die de instelling ‘aan de andere kant van de tafel’ in de hand werkt. Als de overheid kiest om te reguleren, dan zal ‘de ander’ sneller achterover leunen en denken: we horen het wel, zeg maar wat we moeten doen en daar natuurlijk wel de rekening voor presenteren. 

Wij zijn er van overtuigd dat het realiseren van klimaatrobuuste nieuwbouwprojecten en gebieden het beste tot stand kunnen komen vanuit de gedachte dat er hier sprake is van een gedeelde maatschappelijke opgave. De bouwers, ontwikkelaars en andere ketenpartners zien hier heus ook het belang van in en zijn meer dan bereid hun steentje bij te dragen. Dat gaat alleen niet werken als ze eisen en maatregelen uitgevraagd krijgen waar ze zich niet in herkennen of waarvan ze weten dat het eigenlijk slimmer, beter, sneller of makkelijker had gekund. Juist daarom is het zo belangrijk om alle ketenpartners zo vroeg mogelijk te betrekken bij deze gedeelde opgave en samen op zoek te gaan naar de beste oplossingen voor het gebied. De overheid zal hiervoor de rol van de ‘samenwerkende overheid’ aan moeten nemen, en uit de rol van de ‘regulerende overheid’ moeten stappen. Ook dan is er nog volop ruimte om stevige prestatie-afspraken en/of werkprocessen vast te leggen. Maar bedenk die afspraken dan samen zodat er draagvlak en mede-eigenaarschap is bij alle partners. Juist op die manier kunnen we versnellen op deze opgave. En dat is hard nodig want de beelden van afgelopen maanden zijn jammer genoeg slechts een voorproefje van wat er ons nog te wachten staat. Aan de slag, en als het even kan: samen! 

 • Provincie Zuid-Holland
 • Den Haag
 • 2020
 • Annebel , Tanja

De helft minder voedselverspilling in 2030. Dat is de ambitie van Sustainable Development Goal 12. In Nederland gaat het maar liefst om 2 miljard kilo (!) voedsel per jaar. Tijd om in actie te komen!

Over dit project

Ook provincie Zuid-Holland wil graag bijdragen aan het bereiken van dit doel. Dat is extra interessant omdat er in deze regio niet alleen veel mensen wonen, maar ook heel veel voedsel wordt geproduceerd. Plus: heel veel import en export via de Rotterdamse haven. Kortom, kansen te over. Daarom bekeken we voor de provincie Zuid-Holland wat de grootste voedselstromen zijn, wat de belangrijkste partijen zijn, welke ketens hier bij horen, waar ‘winst’ te behalen valt.

Natuurlijk onderzoeken we ook hoe de provincie hierbij kan helpen. We brengen in beeld waar we verspilling tegen kunnen gaan. We kijken zeker ook naar nieuwe kansen. Bijvoorbeeld door reststromen zo hoogwaardig mogelijk te ‘verwaarden’. Zo creëren we nieuwe verdienmodellen, gaan we voedselverspilling tegen en werken we aan een circulaire economie.

Onze belangrijkste bevinding aan het einde van dit traject:
Niemand ziet graag voedsel verloren gaan, en alle partijen in de voedselketen werken er ook hard aan om verspilling te voorkomen. Reststromen zijn dan ook klein en zeer incidenteel. Maar hoe behouden we ook deze reststromen in de voedselketen? Processen in de markt zijn niet ingericht op onregelmatige stromen, waardoor deze economisch niet interessant zijn. Toch kan het gaan om enorme hoeveelheden voedsel.

Door het bundelen van de reststromen uit de gehele regio krijg je voldoende massa om hier processen op te zetten: dat is precies een rol die een provincie kan pakken! Een van de voorwaarden hier is ook meer transparantie in de keten: waar gaan welke stromen verloren? In combinatie met een benchmark kunnen we enorme impact maken!

Contact opnemen?

Annebel praat graag met je bij

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek en wilt u graag eens bijpraten? Kom gerust een keer langs op ons kantoor!

Volg ons op: