Projecten - &Flux
Duurzaamheidsplan voor gemeente Maassluis
 • Gemeente Maassluis
 • Massluis
 • 2022
 • Jil, Wouter

De opgaven op weg naar een toekomstbestendige en duurzame samenleving zijn ontzettend veelzijdig; van de energietransitie en circulaire economie tot klimaatadaptatie en gezondheid. De grootste uitdaging is dan ook de verschillende opgaven slim met elkaar te combineren om tot integrale doelen en strategieën te komen die elkaar versterken.

De gemeente Maassluis heeft de afgelopen jaren al stevige stappen gezet in de duurzaamheidsopgave. Tegelijkertijd hebben zij vastgesteld dat er een integraal duurzaamheidsplan moet komen. Het plan moet voor de komende jaren één consistent verhaal vertellen, de koers zetten en tegelijkertijd adaptief blijven.

De gemeente heeft daarom aan &flux gevraagd om dit duurzaamheidsplan inclusief visie, doelen en strategieën te ontwikkelen. Dit doen wij in samenwerking met de gemeente en de gebiedspartners van de gemeente om te zorgen dat:

 • De gemeente keuzes kan maken hoe de landelijke doelstellingen op de verschillende duurzaamheidsopgaven een plek vinden binnen Maassluis;
 • De duurzaamheidsdoelen dwars door de gemeente heen lopen en zijn verankerd in de verschillende opgaven van de gemeente i.p.v. op losse eilandjes zitten;
 • De gemeente, maar ook partners van de gemeente een perspectief krijgen hoe zij concreet kunnen bijdragen aan de doelen van de gemeente en wat ieders verantwoordelijkheid hierin is;
 • Het eigenaarschap op de duurzaamheidsopgave bij gemeente en partners groeit zodat de impact van het duurzaamheidsplan wordt vergroot.

Wanneer we deze doelen met het integrale duurzaamheidsplan hebben bereikt zijn we een grote stap verder gekomen richting een toekomstbestendige en duurzame samenleving.

Wil jij ook de verbinding tussen de verschillende duurzaamheidsopgaven vinden?

Neem dan contact op met Jil!

CONCRETE DUURZAAMHEIDSAMBITIES VOOR DE ‘VROUWENPOLDER IV’
 • Gemeente Barendrecht
 • Barendrecht
 • 2021
 • Michiel

Tegen de achtergrond van een veranderend klimaat in Nederland werkt de gemeente Barendrecht, in samenwerking met de gebiedspartners Gemeente Albrandswaard en Ridderkerk, aan haar toekomst.

Ook in die toekomst wil Barendrecht een prettige gemeente zijn met een aantrekkelijke leefomgeving. De gemeente Barendrecht sprak daarom de wens uit om haar duurzaamheidsambities concreet te maken voor het bouwproject ‘Vrouwenpolder IV’ om zo een toekomstbestendige ontwikkellocatie te realiseren.

&flux heeft het proces begeleidt waarin de gemeente tot vaststelling van reële projectambities voor het project Vrouwenpolder IV te Barendrecht kon komen. Het projectgebied Vrouwenpolder IV omvat de geplande nieuwbouw van ca. 125 woningen. Binnen het projectgebied zijn 3 bouwblokken voorzien, een groenblok en een hoofdwatergang die het plangebied doorsnijdt.

De centrale vraag van de gemeente was: ‘Welke keuzes maken we op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie en hoe verankeren we dit in ons proces voor het project Vrouwenpolder IV?’ De duurzame ambities van de gemeente hebben betrekking op klimaatadaptatie, circulariteit en klimaat- en energieneutraal bouwen.

Wij hebben de gemeente ondersteund bij het vinden van antwoorden op deze vraag door de ambities te vertalen naar een set van minimale eisen, aangevuld met ambities op prestatieniveau waarop ketenpartners uitgedaagd kunnen worden in de aanbestedingsprocedure.

Ook ontwikkelden we een overzicht van sturingsmogelijkheden voor de gemeente om een besluit te kunnen nemen in de volgende fase. Om te borgen dat de ontwikkelde scenario’s ruimtelijk, economisch en technisch haalbaar zijn en passen in de volgende fase van de gebiedsontwikkeling is dit project uitgevoerd in samenwerking met ingenieursbureau Tauw.

Duurzaam bouwen Utrecht
 • Provincie Utrecht
 • Utrecht
 • 2021-2022
 • Michiel, Sander

De provincie Utrecht staat voor een flinke bouwopgave. In de komende periode zullen 100.000 woningen gebouwd worden. Dat betekent heel concreet: zo snel mogelijk, zo veel mogelijk woningen realiseren, die ook nog eens (in veel gevallen) zo betaalbaar mogelijk moeten zijn.

Tegelijkertijd speelt ook nog een andere opgave: de transitie naar een duurzame samenleving. Een samenleving zonder fossiele energiebronnen, gebaseerd op een circulaire economie in een gezonde, klimaat robuuste en kwalitatief goede leefomgeving.  

In de regio Utrecht hebben de gemeente Amersfoort, de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en de ROM Utrecht Region, hierop initiatief genomen. Zij hebben met vooruitstrevende partijen uit de bouwketen zich de ambitie gesteld om deze twee opgaves met elkaar te verenigen. Deze ambitie komt voort uit het besef dat we nu volop inzetten op snel, betaalbaar en veel bouwen, terwijl we er ook voor moeten zorgen dat we leefomgevingen creëren die over 50, 75 of 100 jaar nog steeds van hoogwaardige kwaliteit moeten zijn. 

Om dit te realiseren zijn we samen met de regio tot regionale afspraken gekomen, waarmee de verstedelijkingsopgave en integrale duurzaamheid in nieuwbouw met elkaar verenigd worden. We noemen dit toekomstbestendig bouwen. Het proces om tot regionale afspraken te komen is gestart met een haalbaarheidsstudie. Hieruit bleek dat zowel publieke als private partners in de Utrechtse bouwketen de ambitie delen om toekomstbestendig te bouwen. Tegelijkertijd ervaren zij dit ook als een complexe opgave.  

Ons doel was om met alle betrokken partijen een ”level playing field” te creëren, waarin we gezamenlijk gaan leren hoe we toekomstbestendig bouwen kunnen aanpakken.  Op die manier zorgen we ervoor dat de regio Utrecht niet alleen nu een gewilde en aantrekkelijke regio is om te wonen, te werken en te recreëren, maar dat dit in de toekomst ook nog zo is (en het liefst nóg iets aantrekkelijker wordt).  

Het Convenant Duurzaam Bouwen is een regionaal ‘afsprakendocument’ geworden waarin gemeentes, waterschappen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen uit de bouwketen gezamenlijk afspraken maken over hoe de stevige bouwopgave in de regio op een zo toekomstbestendige en dus duurzame manier gerealiseerd kan worden. Door gezamenlijk op te trekken, regiobreed en publiek-privaat, ontstaat er meer eenduidigheid in de markt (‘level playing field’), en creëren we gezien de grote bouwopgave tegelijkertijd ook voldoende volume (‘massa’) om beter te kunnen leren, investeren en ontwikkelen om dit mogelijk te maken.  

Het afsprakendocument bestaat uit een algemeen deel, een randvoorwaardelijk deel en een inhoudelijk deel. De algemene afspraken gaan in op de ‘why’ van de afspraken en onderstreept het gezamenlijk streven van de partners naar het toekomstbestendig realiseren van de bouwopgave. De randvoorwaarden beschrijven hoe de ondertekenaars zich met elkaar gaan organiseren op de opgave. Het inhoudelijke deel maakt voor de thema’s energie, circulariteit, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, biodiversiteit en natuurinclusiviteit en gezondheid de doelstellingen concreet.

Deze doelen zijn gebaseerd op regionale, landelijke en internationale afspraken hierover. Vervolgens zijn de thema’s en bijbehorende doelen vertaald naar prestatie-indicatoren waarmee de doelstellingen concreet gemaakt worden. Ook voor deze indicatoren geldt dat we aansluiten bij de bestaande indicatoren die hiervoor al breed toegepast worden in de markt. Om recht te doen aan lokale verschillen in omstandigheden, ambities en mogelijkheden, zijn vervolgens drie niveaus van duurzaamheid gekwantificeerd: ‘brons’, ‘zilver’ en ‘goud’. Brons ligt qua ambities iets boven wettelijk en het gouden niveau is voor de koplopers.  

Het convenant zal een privaatrechtelijke overeenkomst zijn tussen partijen die met elkaar deze ambitie nastreven en willen verwezenlijken. Het bijbehorende karakter zal die van een ‘intentieovereenkomst’ zijn. Deelname is uiteraard vrijwillig en natuurlijk niet bedoeld als vrijblijvend. In september 2022 zal het convenant door de Utrechtse gemeenten en ketenpartners ondertekend worden.  

Het convenant is hier te vinden.

Hydrogen Valley Estonia
 • Consortium van partijen
 • Estland
 • 2022
 • Anne, Mark, Leonoor, Petrus

Publieke en private partners verenigen zich om de eerste landelijke Hydrogen Valley in Estland te ontwikkelen 

In tijden van wijdverbreide energiecrisis wordt de urgentie van energieonafhankelijkheid en de noodzaak om het energiesysteem groener te maken in heel Estland gevoeld. Een coalitie van publieke en private partners zijn verenigd om de Hydrogen Valley Estonia te ontwikkelen, een volledige landelijke waterstofwaardeketen die de energietransitie en onafhankelijkheid van het hele land zal versnellen onder het motto ‘from zero to green’.  

&flux schreef eerder de waterstofstrategie van Port of Tallinn en de Estonian Aviation Cluster. Doordat we bekend zijn geraakt met het publiek en private speelveld zagen we kans om een hydrogen valley te ontwikkelen ten behoeve van het creëren van een waterstof economie in Estland. 

Dit betekent: 

 • Groene waterstofproductie wordt ontwikkeld in ten minste zes regio’s in het land, 
 • Er wordt een transport- en opslaginfrastructuur ontwikkeld, waaronder infrastructuur voor import- en exportterminals, tankstations en opslagfaciliteiten,
 • Waterstof die in Estland wordt geproduceerd, zal worden gebruikt voor waterstof als brandstof voor het openbaar vervoer, zware voertuigen, het spoor, de scheepvaart, de luchtvaart en andere vervoersmodaliteiten. Verder zal het worden gebruikt als grondstof voor de industrie, netbalancering en zelfs verwarmingskasten in de gebouwde omgeving,
 • Een reeks innovatie-, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zijn inbegrepen. 

Het ontwikkelingsproces van Estonian Hydrogen Valley wordt geleid door een consortium van de Estonian Hydrogen Association, &flux en New Energy Coalition. De strategie en governance van de Hydrogen Valley Estonia wordt in september 2022 opgeleverd, inclusief de indiening van de Europese subsidieaanvraag om onderdeel te worden van een grootschalige waterstofvallei langs de Noordzee en de Baltische corridor. 

Hydrogen Valley Estonia wil het centrale knooppunt zijn in de systematische ontwikkeling van de waterstofeconomie in Estland. Zonder dat heeft Estland geen perspectief om groen en energie-onafhankelijk te worden. De komende zes jaar richten we ons op het kickstarten en versnellen van projecten op basis van onshore waterstofproductie, om als economie klaar te zijn voor grootschalige opname van waterstof op basis van offshore-oplossingen vanaf 2030. 

Meer informatie is te lezen in de Joint Mission Statement en https://vesinikuorg.ee/. 

Wil je meer weten over dit project of juist dit specifieke thema? 

Geen probleem!

Petrus maakt graag tijd voor je.

Circulaire Roadmap Plaatmateriaal
 • Koninklijke CBM
 • Nederland
 • 2021
 • Mark, Michiel

De druk op de aarde en haar grondstoffen neemt toe. Om in 2050 nog voldoende producten en eten te kunnen produceren, dienen we onze manier van leven te veranderen. Dit vraagt om een verandering van de manier waarop we onze samenleving en economie inrichten en onze producten produceren en verwerken. Gesteund vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen van het Ministerie van Infrastructuur toont Koninklijke CBM als branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie voorop te willen lopen in de verandering naar een circulair gebruik van onder andere houtmateriaal. Dat uit zich in deze Circulaire Roadmap Plaatmateriaal. 

De circulaire roadmap plaatmateriaal beschrijft de huidige keten van plaatmateriaal en haar belemmeringen voor hoogwaardig hergebruik. Daarnaast beschrijft het een verkenning naar valorisatieroutes voor de circulaire verwerking van plaatmateriaal in meubels en interieurs.

De circulaire economie speelt een grote rol in de verduurzamingsopgave om grondstoffen langer hoogwaardig in te zetten en (daarmee) CO₂ uitstoot te reduceren. Bij de verwerking van hout in de interieurbouw en meubelindustrie komen grote hoeveelheden reststromen vrij. Deze reststromen ontstaan na bewerking van verschillende soorten plaatmateriaal in de sector. De soorten plaatmateriaal zijn: spaanplaat, MDF en volkern. Het type plaatmateriaal wat gebruikt wordt is belangrijk. Spaanplaat is bijvoorbeeld heel goed te recyclen en dit gebeurt dan ook al veel. MDF daarentegen is niet goed te recyclen en levert daarmee een grote bijdrage aan de laagwaardige toepassing van de reststromen in de sector.

Voor de branchevereniging schreven wij een rapport waarin we beschrijven wat de verschillende plaatmaterialen zijn en de eigenschappen ervan. Daarnaast wordt de route die het plaatmateriaal aflegt door de keten van producent tot aan de afvalverwerker beschreven. Uiteindelijk worden aan de hand van de Circulaire R-ladder een aantal routes in kaart gebracht die de sector naar meer circulair gebruik van plaatmateriaal leiden.

Om hiertoe te komen zijn verschillende interviews afgenomen en in kaart gebracht voor welke uitdagingen de sector staat. De uitdagingen waar we het over hadden ging over ketensamenwerking, het betere inzamelen en recyclen van plaatmateriaal en tenslotte over het duurzaam hergebruiken van meubels en interieur.

In deze roadmap komen al deze onderwerpen terug.

Vragen of opmerkingen?

Meer weten over dit project?

Mark staat je graag te woord voor al je vragen en opmerkingen.

Rijswijk voorbereid op klimaatverandering
 • Gemeente Rijswijk
 • Rijswijk
 • 2022
 • Anne, Michiel

We hebben te maken met klimaatverandering. De gemiddelde temperatuur stijgt, wat nu al tot vele weersveranderingen leidt en in de toekomst tot nog grotere weerseffecten zal leiden. Piekbuien, langdurige droogte en hittegolven komen nu al vaker voor en naar de toekomst toe zal daar ook nog exponentiele zeespiegelstijging bij komen.  

Dit raakt ook Rijswijk en levert risico’s op voor onze leefomgeving, gezondheid, veiligheid en economie. De aanpak van klimaatverandering bestaat uit twee paden: enerzijds het verminderen van C02-uitstoot en anderzijds het aanpassen van onze leefomgevingen op de weersextremen, ofwel klimaatadaptatie. Voor de gemeente Rijswijk gingen we met het laatste aan de gang. 

In opvolging op het actieplan Klimaatadaptief Rijswijk, stelde &flux het het uitvoeringsplan van de gemeente Rijswijk op. In samenwerking met SaWa Wateradvies is voor de domeinen Bestaande Stad, De Nieuwe Stad en Samen met de Stad een werkprogramma en investeringsfonds opgericht om tot een weerbaardere inrichting van Rijswijk te komen. Zo gaat de stad actief aan de slag met de bewoners om te ontstenen (1ha voor 2027), met projectontwikkelaars het groener inrichten van bouw en reconstructieplannen en met de woningbouwcorporaties aan de slag om gezamenlijk tot een klimaatadaptievere leefomgeving te komen. 

Het aanpassen van onze leefomgevingen kunnen we niet alleen: Rijswijk maken we samen. In de stad vinden al initiatieven en samenwerkingen plaats om ons voor te bereiden op het veranderende klimaat. Zo begeleidt en stimuleert Stichting Steenbreek het vergroenen van de stad en hebben we voor de nieuwbouw een convenant om deze klimaatadaptief op te leveren. Daarnaast doen we zelf dingen in de openbare ruimte, zoals het aanleggen van een wadi en waterdoorlatende verharding bij sportcomplex de Altis. Ook hebben we – samen met het Hoogheemraadschap van Delfland – een subsidie voor het stimuleren van groenblauwe schoonpleinen.  

We werken hard, maar zijn er nog niet. Om schade in de toekomst te voorkomen moeten we samen een extra stappen zetten: klimaatadaptieve nieuwbouw, klimaatadaptieve maatregelen bij herinrichtingsprojecten en het realiseren van meer verkoelende plekken. Die extra stappen zijn juist nú nodig, omdat Rijswijk de snelst groeiende stad van Nederland is. En dat de bewoners ook over 100 jaar prettig kunnen wonen in Rijswijk. 

Om tot een klimaatadaptief Rijswijk te komen gaan we organisatorisch, in de nieuwe stad, in de bestaande stad en samen met de stad aan de slag. Voordat we aan de slag gaan is het van belang inzicht te krijgen in de klimaatadaptatie-opgave van Rijswijk. Hoofdstuk 2, laat door middel van stresstesten zien welke opgaven we nu in Rijswijk hebben en in de toekomst op ons afkomen. Vervolgens laat Hoofdstuk 3 zien hoe we klimaatadaptatie in Rijswijk aanpakken. Hoofdstuk 4 beschrijft wat we op korte- en lange termijn concreet gaan doen. De concrete acties zijn gekoppeld aan bijdragen en opgenomen in het laatste hoofdstuk 5. 

Wil je meer weten over het uitvoeringsplan klimaatadaptatie?

Gelderland klimaatbestendig (ver)bouwen
 • Provincie Gelderland
 • Gelderland
 • 2021-2022
 • Jil, Sander

De provincie Gelderland heeft stevige ambities om klimaatbestendig te (ver)bouwen. Zeker tegen het licht van de stevige woningbouwopgave binnen de regionale verstedelijkingsstrategie. Tegelijkertijd bouwt de provincie zelf geen woningen maar werkt ze daarin samen met gemeentes, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bouwbedrijven en ontwikkelaars. &Flux en TAUW bundelen voor de provincie de krachten om klimaatadaptief bouwen samen met al deze partners meer in de praktijk te brengen en te versnellen.

Gedurende de opdracht organiseren wij verschillende bijeenkomsten waarbij provincie, gemeenten, waterschappen en private partijen elkaar ontmoeten en kennis gedeeld kan worden. Daarnaast hebben we samen met de gebiedspartners en de provincie een aantal speerpunten geformuleerd waar we onder andere mee aan de slag zijn:

 • Borging: bij veel gemeenten speelt de vraag hoe en waar klimaatadaptatie ‘geborgd’ kan worden. Waar leg je het vast? Hoe formuleer je dit? Wij hebben in een interactief document overzichtelijk in kaart gebracht welke borgingsinstrumenten er zijn inclusief concrete voorbeelden.
 • We maken ‘klimaatadaptatie’ concreet in de Verstedelijkingsstrategie: aan de hand van vier locaties uit de verstedelijkingsstrategie maken we concreet met welke maatregelen klimaatbestendigheid gerealiseerd kan worden, wat daarvoor nodig is en wat het kost. Op die manier bereiken we ook dat er binnen de verstedelijkingsstrategie beter afgewogen kan worden wat er waar kan en moet gebeuren.
 • Hitte en het sociale domein: het wordt steeds belangrijker om de koppeling tussen klimaatadaptatie en het sociale domein te maken, bijvoorbeeld om de meest kwetsbare bewoners te beschermen en mee te krijgen. Tegelijkertijd: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij verzamelen bestaande inzichten om tot de gouden regels voor de koppeling met het sociale domein te vinden.
 • Bodem en water sturend: er is in het regeerakkoord aangegeven dat het bodem- en watersysteem sturend moet zijn bij ruimtelijke ingrepen. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de provincie Gelderland? Wie stuurt er dan? Waar sturen we naartoe? Deze vragen willen we samen met Gelderse waterschappen en gemeenten inzichtelijk maken.
 • Betrekken van beheer: de afdeling beheer binnen gemeenten is belangrijk bij de inrichting van de openbare ruimte. Tegenwoordig wordt de afdeling vaak te laat betrokken waardoor klimaatadaptatie in projecten niet meer meegenomen kan worden. Wij willen samen met de afdeling beheer tot een beter werkproces komen.

  Los van deze activiteiten hebben we ook een ‘loket’ opengesteld voor alle vragen die met deze acties nog niet of niet voldoende zijn beantwoord. Neem contact op met Jil, via onderstaande knop of jil@nflux.nl

Heb je nog vragen, of wil je meer weten of wat we aan het doen zijn?

QuickScan CCU
 • Projectbureau Noordzeekanaalgebied
 • Noord-Holland
 • 2022
 • Thea, Petrus, Mark

In de regio Noordzeekanaalgebied, één van de zes industrieclusters van Nederland, wordt hard gewerkt aan de energietransitie op het gebied van elektriciteit, waterstof, warmte en CO2. Maar ook de inzet van Carbon Capture & Usage (CCU) wordt in toenemende mate belangrijk.
Wij ontwikkelden daarom een CCU Quickscan voor het projectbureau Noordzeekanaalgebied, die je hieronder kunt inzien.

Niet voor alle sectoren en producten is het mogelijk om van koolstof als grondstof af te stappen; met name in de glastuinbouw, de industrie, bouw en brandstoffen sectoren zullen koolstofmoleculen een belangrijk onderdeel blijven van de productieprocessen. 

Om de emissiereductiedoelen te halen, is daarom een (gesloten) koolstof kringloop nodig. Hierbij speelt Carbon Capture & Utilization (CCU) een belangrijke rol. CCU bestaat uit diverse technologie gedreven routes en economisch gedreven waardeketens. De CCU-routes verschillen daarom sterk in restemissies van CO2, en hebben daarmee een verschillende impact op klimaat- en circulariteitsdoelen. Dit zorgt ervoor dat het maken van een goed beleidskader lastig is. Tot slot bevinden technologieën zich in verschillende stadia van ontwikkeling, wat het speelveld nog complexer maakt.  

Als de Nederlandse industrie competitief wil blijven, is er een plan nodig om deze gesloten koolstof kringlopen te realiseren. Ook voor het Noordzeekanaalgebied is het dus enorm relevant om de mogelijkheden van CCU te onderzoeken en aan te jagen.  

&flux heeft daarom een Quickscan uitgevoerd naar het CCU-landschap in de regio, het perspectief voor CCU als het gaat om klimaat, economische en technische fit, en de beleidscontext voor wat betreft Europees en Nationaal beleid. Zo werken we toe naar een visie- en toekomstperspectief voor de regio, en geven we aanbevelingen voor samenwerking op CCU in een eventuele volgende fase.  

Een tweede fase als opvolging van deze QuickScan kan volgens ons bestaan uit de volgende elementen; 

 1. Het beantwoorden van de twee strategische vragen over overdimensionering van CO2 leidingen en toepassing van biogene CO2 (zie rapportage); 
 1. Het beantwoorden van (een deel van) de nadere onderzoeksvragen; 
 1. Het vinden van een gezamenlijke basis voor de gecombineerde strategie ten aanzien van CCS, CCU en negatieve emissies; 
 1. Een workshop met NZKG-partners waarin nut en noodzaak van een programmatische aanpak wordt geagendeerd; 
 1. Een voorstel voor een werkprogramma rond CO2 ketens in NZKG. 

Alles weten over CCU?

Infographics Klimaatadaptatie
 • BKZ
 • Nederland
 • 2020-2022
 • Thea

Maatregelen klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit in de gebouwde omgeving.
Als we klimaatadaptief en natuurinclusief willen bouwen, zijn er verschillende maatregelen nodig om dat voor elkaar te krijgen. In opdracht van BKZ brachten wij dit in kaart, middels Infographics klimaatadaptatie.

In 2020 inventariseerde &flux in opdracht van het ministerie van BZK welke klimaatadaptieve maatregelen goed implementeerbaar zijn, oftewel maatregelen die vakmensen zoals bouwers en projectontwikkelaars goed en op korte termijn toe kunnen passen in, op of aan gebouwen en in de publieke ruimte. Zie onze projectpagina voor de rapportages.

In 2021 werkten we aan het vatten van de resultaten van de verkenning in een visuele en overzichtelijke infographic. Naast een infographic met klimaatadaptieve maatregelen, worden er nog vier andere infographics ontwikkeld, waaronder een over de financiering van klimaatadaptatie en het (tot nu toe nog onderbelichte) onderwerp hitte. Dit doen we in samenwerking met het infographics-bedrijf in60seconds, waarbij &flux inhoudelijk meedenkt.

Zo hopen we klimaatadaptatie tastbaarder en zichtbaarder te maken, en informatie vanuit heel Nederland te bundelen in één duidelijk overzicht.  

In bijgaande links zijn de eerste twee reeds afgeronde infographics te vinden:

Infographic over klimaatadaptieve maatregelen

Infographic over financiering van klimaatadaptatie

Meer weten?

Samen werken aan klimaatbestendige nieuwbouw
 • Metropool Regio Amsterdam
 • MRA
 • 2022
 • Thea

Op steeds meer plaatsen en bij steeds meer organisaties, ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland, wordt nagedacht over klimaatbestendige nieuwbouw, hoe we ons kunnen aanpassen aan klimaatverandering en hoe we onze bebouwde omgeving daar verstandig op in kunnen richten.

Hittestress, droogte, extreme regenval, overstromingsveiligheid en biodiversiteit komen steeds vaker in het nieuws en de urgentie om iets aan de ontwikkelingen in deze thema’s te doen, neemt toe.

Daarom is er de afgelopen twee jaar door middel van een publiek-private samenwerking gewerkt aan regionale Klimaatadaptatie-afspraken. Tijdens een aantal gezamenlijke, online sessies, georganiseerd door &flux en samenwerkingspartner TAUW, werkten we aan de inhoudelijke, maar ook algemene en randvoorwaardelijke afspraken.

Bijvoorbeeld dat we streven naar de meest toekomstbestendige en doelmatige (efficiënt en effectief) verdeling van maatregelen tussen openbaar terrein en privaat perceel, in combinatie met een reële verdeling van bijbehorende investerings- en onderhoudskosten.

Ruim 50 overheden, marktpartijen, brancheorganisaties en andere partijen vanuit de MRA en Noord-Holland hebben gezamenlijk deze afspraken ondertekend. Daarmee hebben ze de heldere intentie uitgesproken dat er een duidelijke interne opdracht in de eigen organisatie wordt gegeven aan de verstedelijkingsprofessionals om met deze afspraken in de dagelijkse praktijk te gaan werken. De afspraken zijn te vinden in onderstaande bijlage.

Momenteel zijn we hard aan het werk aan de vervolgstappen ná deze intentieovereenkomst. Want met het ondertekenen van de afspraken zijn we er natuurlijk nog niet; ze moeten ook geïmplementeerd gaan worden. En daarom organiseren we binnenkort weer een bijeenkomst om stil te staan bij vragen als: Hoe gaat het met het implementeren van de afspraken? Wat is al gelukt, waar lopen jullie tegenaan en wat kunnen we samen wellicht oplossen?

Wil je hierin meedenken?

Neem contact op!

Volg ons op: