Projecten - &Flux
Circulaire Roadmap Plaatmateriaal
 • Koninklijke CBM
 • Nederland
 • 2021
 • Mark, Michiel

De druk op de aarde en haar grondstoffen neemt toe. Om in 2050 nog voldoende producten en eten te kunnen produceren, dienen we onze manier van leven te veranderen. Dit vraagt om een verandering van de manier waarop we onze samenleving en economie inrichten en onze producten produceren en verwerken. Gesteund vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen van het Ministerie van Infrastructuur toont Koninklijke CBM als branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie voorop te willen lopen in de verandering naar een circulair gebruik van onder andere houtmateriaal. Dat uit zich in deze Circulaire Roadmap Plaatmateriaal. 

De circulaire roadmap plaatmateriaal beschrijft de huidige keten van plaatmateriaal en haar belemmeringen voor hoogwaardig hergebruik. Daarnaast beschrijft het een verkenning naar valorisatieroutes voor de circulaire verwerking van plaatmateriaal in meubels en interieurs.

De circulaire economie speelt een grote rol in de verduurzamingsopgave om grondstoffen langer hoogwaardig in te zetten en (daarmee) CO₂ uitstoot te reduceren. Bij de verwerking van hout in de interieurbouw en meubelindustrie komen grote hoeveelheden reststromen vrij. Deze reststromen ontstaan na bewerking van verschillende soorten plaatmateriaal in de sector. De soorten plaatmateriaal zijn: spaanplaat, MDF en volkern. Het type plaatmateriaal wat gebruikt wordt is belangrijk. Spaanplaat is bijvoorbeeld heel goed te recyclen en dit gebeurt dan ook al veel. MDF daarentegen is niet goed te recyclen en levert daarmee een grote bijdrage aan de laagwaardige toepassing van de reststromen in de sector.

Voor de branchevereniging schreven wij een rapport waarin we beschrijven wat de verschillende plaatmaterialen zijn en de eigenschappen ervan. Daarnaast wordt de route die het plaatmateriaal aflegt door de keten van producent tot aan de afvalverwerker beschreven. Uiteindelijk worden aan de hand van de Circulaire R-ladder een aantal routes in kaart gebracht die de sector naar meer circulair gebruik van plaatmateriaal leiden.

Om hiertoe te komen zijn verschillende interviews afgenomen en in kaart gebracht voor welke uitdagingen de sector staat. De uitdagingen waar we het over hadden ging over ketensamenwerking, het betere inzamelen en recyclen van plaatmateriaal en tenslotte over het duurzaam hergebruiken van meubels en interieur.

In deze roadmap komen al deze onderwerpen terug.

Vragen of opmerkingen?

Meer weten over dit project?

Mark staat je graag te woord voor al je vragen en opmerkingen.

Rijswijk voorbereid op klimaatverandering
 • Gemeente Rijswijk
 • Rijswijk
 • 2022
 • Anne, Michiel

We hebben te maken met klimaatverandering. De gemiddelde temperatuur stijgt, wat nu al tot vele weersveranderingen leidt en in de toekomst tot nog grotere weerseffecten zal leiden. Piekbuien, langdurige droogte en hittegolven komen nu al vaker voor en naar de toekomst toe zal daar ook nog exponentiele zeespiegelstijging bij komen.  

Dit raakt ook Rijswijk en levert risico’s op voor onze leefomgeving, gezondheid, veiligheid en economie. De aanpak van klimaatverandering bestaat uit twee paden: enerzijds het verminderen van C02-uitstoot en anderzijds het aanpassen van onze leefomgevingen op de weersextremen, ofwel klimaatadaptatie. Voor de gemeente Rijswijk gingen we met het laatste aan de gang. 

In opvolging op het actieplan Klimaatadaptief Rijswijk, stelde &flux het het uitvoeringsplan van de gemeente Rijswijk op. In samenwerking met SaWa Wateradvies is voor de domeinen Bestaande Stad, De Nieuwe Stad en Samen met de Stad een werkprogramma en investeringsfonds opgericht om tot een weerbaardere inrichting van Rijswijk te komen. Zo gaat de stad actief aan de slag met de bewoners om te ontstenen (1ha voor 2027), met projectontwikkelaars het groener inrichten van bouw en reconstructieplannen en met de woningbouwcorporaties aan de slag om gezamenlijk tot een klimaatadaptievere leefomgeving te komen. 

Het aanpassen van onze leefomgevingen kunnen we niet alleen: Rijswijk maken we samen. In de stad vinden al initiatieven en samenwerkingen plaats om ons voor te bereiden op het veranderende klimaat. Zo begeleidt en stimuleert Stichting Steenbreek het vergroenen van de stad en hebben we voor de nieuwbouw een convenant om deze klimaatadaptief op te leveren. Daarnaast doen we zelf dingen in de openbare ruimte, zoals het aanleggen van een wadi en waterdoorlatende verharding bij sportcomplex de Altis. Ook hebben we – samen met het Hoogheemraadschap van Delfland – een subsidie voor het stimuleren van groenblauwe schoonpleinen.  

We werken hard, maar zijn er nog niet. Om schade in de toekomst te voorkomen moeten we samen een extra stappen zetten: klimaatadaptieve nieuwbouw, klimaatadaptieve maatregelen bij herinrichtingsprojecten en het realiseren van meer verkoelende plekken. Die extra stappen zijn juist nú nodig, omdat Rijswijk de snelst groeiende stad van Nederland is. En dat de bewoners ook over 100 jaar prettig kunnen wonen in Rijswijk. 

Om tot een klimaatadaptief Rijswijk te komen gaan we organisatorisch, in de nieuwe stad, in de bestaande stad en samen met de stad aan de slag. Voordat we aan de slag gaan is het van belang inzicht te krijgen in de klimaatadaptatie-opgave van Rijswijk. Hoofdstuk 2, laat door middel van stresstesten zien welke opgaven we nu in Rijswijk hebben en in de toekomst op ons afkomen. Vervolgens laat Hoofdstuk 3 zien hoe we klimaatadaptatie in Rijswijk aanpakken. Hoofdstuk 4 beschrijft wat we op korte- en lange termijn concreet gaan doen. De concrete acties zijn gekoppeld aan bijdragen en opgenomen in het laatste hoofdstuk 5. 

Wil je meer weten over het uitvoeringsplan klimaatadaptatie?

Gelderland klimaatbestendig (ver)bouwen
 • Provincie Gelderland
 • Gelderland
 • 2021-2022
 • Jil, Sander

De provincie Gelderland heeft stevige ambities om klimaatbestendig te (ver)bouwen. Zeker tegen het licht van de stevige woningbouwopgave binnen de regionale verstedelijkingsstrategie. Tegelijkertijd bouwt de provincie zelf geen woningen maar werkt ze daarin samen met gemeentes, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bouwbedrijven en ontwikkelaars. &Flux en TAUW bundelen voor de provincie de krachten om klimaatadaptief bouwen samen met al deze partners meer in de praktijk te brengen en te versnellen.

Gedurende de opdracht organiseren wij verschillende bijeenkomsten waarbij provincie, gemeenten, waterschappen en private partijen elkaar ontmoeten en kennis gedeeld kan worden. Daarnaast hebben we samen met de gebiedspartners en de provincie een aantal speerpunten geformuleerd waar we onder andere mee aan de slag zijn:

 • Borging: bij veel gemeenten speelt de vraag hoe en waar klimaatadaptatie ‘geborgd’ kan worden. Waar leg je het vast? Hoe formuleer je dit? Wij hebben in een interactief document overzichtelijk in kaart gebracht welke borgingsinstrumenten er zijn inclusief concrete voorbeelden.
 • We maken ‘klimaatadaptatie’ concreet in de Verstedelijkingsstrategie: aan de hand van vier locaties uit de verstedelijkingsstrategie maken we concreet met welke maatregelen klimaatbestendigheid gerealiseerd kan worden, wat daarvoor nodig is en wat het kost. Op die manier bereiken we ook dat er binnen de verstedelijkingsstrategie beter afgewogen kan worden wat er waar kan en moet gebeuren.
 • Hitte en het sociale domein: het wordt steeds belangrijker om de koppeling tussen klimaatadaptatie en het sociale domein te maken, bijvoorbeeld om de meest kwetsbare bewoners te beschermen en mee te krijgen. Tegelijkertijd: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij verzamelen bestaande inzichten om tot de gouden regels voor de koppeling met het sociale domein te vinden.
 • Bodem en water sturend: er is in het regeerakkoord aangegeven dat het bodem- en watersysteem sturend moet zijn bij ruimtelijke ingrepen. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de provincie Gelderland? Wie stuurt er dan? Waar sturen we naartoe? Deze vragen willen we samen met Gelderse waterschappen en gemeenten inzichtelijk maken.
 • Betrekken van beheer: de afdeling beheer binnen gemeenten is belangrijk bij de inrichting van de openbare ruimte. Tegenwoordig wordt de afdeling vaak te laat betrokken waardoor klimaatadaptatie in projecten niet meer meegenomen kan worden. Wij willen samen met de afdeling beheer tot een beter werkproces komen.

  Los van deze activiteiten hebben we ook een ‘loket’ opengesteld voor alle vragen die met deze acties nog niet of niet voldoende zijn beantwoord. Neem contact op met Jil, via onderstaande knop of jil@nflux.nl

Heb je nog vragen, of wil je meer weten of wat we aan het doen zijn?

QuickScan CCU
 • Projectbureau Noordzeekanaalgebied
 • Nederland
 • 2022
 • Thea, Petrus, Mark

Het Projectbureau Noordzeekanaalgebied heeft ons gevraagd een QuickScan uit te voeren naar CCU- initiatieven binnen het gebied. Tot op heden is hier namelijk (nog) geen duidelijk overzicht van.

Om de CO2 doelen van 2050 voor Nederland en de Europese Unie te halen, moet er een enorme emissiereductie plaatsvinden. De inzet hierbij is het zoveel mogelijk voorkomen van emissies door bijvoorbeeld over te stappen op groene energie. Maar niet voor alle sectoren en producten is het mogelijk om van koolstof als grondstof af te stappen. Met name in de glastuinbouw, de industrie, bouw en brandstoffen sector is dit een grote uitdaging.

Om de doelen te halen, is daarom een (gesloten) koolstof kringloop nodig. Hierbij speelt Carbon Capture & Utilization (CCU) een belangrijke rol. De essentie van gesloten koolstofkringlopen bestaat uit het vermijden van (uiteindelijke) emissie van ʹ van oorsprong fossiele ʹ koolstof naar de atmosfeer en het vinden van nieuwe koolstofbronnen voor onze industrie, ter vervanging van de huidige fossiele bronnen.

Omdat CCU bestaat uit diverse (technologie gedreven) routes en (economisch gedreven) waardeketens is het moeilijk om hier een goed beleidskader voor te maken. Daarnaast hebben verschillende CCU-routes sterk verschillende rest-emissies van CO2, en daarmee een verschillende impact op klimaat- en circulariteitsdoelen.

Tot slot bevinden technologieën zich in verschillende stadia van ontwikkeling, wat het speelveld nog complexer maakt. Bij de EU staan gesloten koolstofkringlopen sinds 2021 ook hoog op de agenda, sinds zij haar actieplan Sustainable Carbon Cycles communiceerde. De basis hiervan zijn twee pijlers: ‘Carbon Farming’ en ‘Industrial Sustainable Carbon’.

Het eerste zet in op het zoveel mogelijk vastleggen van CO2 en het tweede op het gebruik van duurzame (biogene) CO2. De EU heeft hier ook doelstellingen voor opgesteld. In 2028 moet elke ton CO2 die door de industrie wordt opgevangen, vervoerd, gebruikt en opgeslagen, vanaf de bron gerapporteerd en verantwoord worden. In 2030 moet tenminste 20% van de koolstof die gebruikt wordt, afkomstig zijn van niet-fossiele bronnen. Daarnaast moet er vanaf 2030 jaarlijks 5 miljoen ton CO2 worden opgeslagen. Hiermee is duidelijk dat voor het behalen van de doelen CCS en CCU beide nodig zijn.

In Nederland was de oorspronkelijke focus op CCS gericht, maar inmiddels begint bij de industrie en de Rijksoverheid ook steeds meer de noodzaak van CCU duidelijk te worden. Dit alles heeft impact op de Nederlandse industrie en als zij competitief wil blijven is er een plan nodig om deze gesloten koolstof kringlopen te realiseren.

Ook voor het Noordzeekanaalgebied is het daarom dus enorm relevant om de mogelijkheden van CCU te onderzoeken en aan te jagen. En dat gaan we de komende maanden dan ook doen middels een QuickScan.

Alles weten over CCU?

Infographics Klimaatadaptatie
 • BKZ
 • Nederland
 • 2020-2022
 • Thea

Maatregelen klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit in de gebouwde omgeving.
Als we klimaatadaptief en natuurinclusief willen bouwen, zijn er verschillende maatregelen nodig om dat voor elkaar te krijgen. In opdracht van BKZ brachten wij dit in kaart, middels Infographics klimaatadaptatie.

In 2020 inventariseerde &flux in opdracht van het ministerie van BZK welke klimaatadaptieve maatregelen goed implementeerbaar zijn, oftewel maatregelen die vakmensen zoals bouwers en projectontwikkelaars goed en op korte termijn toe kunnen passen in, op of aan gebouwen en in de publieke ruimte. Zie onze projectpagina voor de rapportages.

In 2021 werkten we aan het vatten van de resultaten van de verkenning in een visuele en overzichtelijke infographic. Naast een infographic met klimaatadaptieve maatregelen, worden er nog vier andere infographics ontwikkeld, waaronder een over de financiering van klimaatadaptatie en het (tot nu toe nog onderbelichte) onderwerp hitte. Dit doen we in samenwerking met het infographics-bedrijf in60seconds, waarbij &flux inhoudelijk meedenkt.

Zo hopen we klimaatadaptatie tastbaarder en zichtbaarder te maken, en informatie vanuit heel Nederland te bundelen in één duidelijk overzicht.  

In bijgaande links zijn de eerste twee reeds afgeronde infographics te vinden:

Infographic over klimaatadaptieve maatregelen

Infographic over financiering van klimaatadaptatie

Meer weten?

Samen werken aan klimaatbestendige nieuwbouw
 • Metropool Regio Amsterdam
 • MRA
 • 2022
 • Thea

Op steeds meer plaatsen en bij steeds meer organisaties, ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland, wordt nagedacht over klimaatbestendige nieuwbouw, hoe we ons kunnen aanpassen aan klimaatverandering en hoe we onze bebouwde omgeving daar verstandig op in kunnen richten.

Hittestress, droogte, extreme regenval, overstromingsveiligheid en biodiversiteit komen steeds vaker in het nieuws en de urgentie om iets aan de ontwikkelingen in deze thema’s te doen, neemt toe.

Daarom is er de afgelopen twee jaar door middel van een publiek-private samenwerking gewerkt aan regionale Klimaatadaptatie-afspraken. Tijdens een aantal gezamenlijke, online sessies, georganiseerd door &flux en samenwerkingspartner TAUW, werkten we aan de inhoudelijke, maar ook algemene en randvoorwaardelijke afspraken.

Bijvoorbeeld dat we streven naar de meest toekomstbestendige en doelmatige (efficiënt en effectief) verdeling van maatregelen tussen openbaar terrein en privaat perceel, in combinatie met een reële verdeling van bijbehorende investerings- en onderhoudskosten.

Ruim 50 overheden, marktpartijen, brancheorganisaties en andere partijen vanuit de MRA en Noord-Holland hebben gezamenlijk deze afspraken ondertekend. Daarmee hebben ze de heldere intentie uitgesproken dat er een duidelijke interne opdracht in de eigen organisatie wordt gegeven aan de verstedelijkingsprofessionals om met deze afspraken in de dagelijkse praktijk te gaan werken. De afspraken zijn te vinden in onderstaande bijlage.

Momenteel zijn we hard aan het werk aan de vervolgstappen ná deze intentieovereenkomst. Want met het ondertekenen van de afspraken zijn we er natuurlijk nog niet; ze moeten ook geïmplementeerd gaan worden. En daarom organiseren we binnenkort weer een bijeenkomst om stil te staan bij vragen als: Hoe gaat het met het implementeren van de afspraken? Wat is al gelukt, waar lopen jullie tegenaan en wat kunnen we samen wellicht oplossen?

Wil je hierin meedenken?

Neem contact op!

CO2 Smart Use stopt
 • Thea, Petrus, Mark

Vanaf dit jaar 2022 stopt ons programma CO2 Smart Use te bestaan. Graag leggen we hieronder uit waarom.

In 2016 hebben we met 26 partners onze krachten gebundeld om een CO2 Smart Grid te creëren. CO2 Smart Grid was de voorloper van het CO2 Smart Use-platform. Samen met onze partners hebben we een gedegen haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de vooruitzichten van een smart grid voor CO2 in het westen van Nederland. De conclusies van dat onderzoek hebben geleid tot dit rapport.

Om een nationale en internationale CCU-economie op te schalen, zijn we ons met CO2 Smart Use gaan richten op de business case. We waren en zijn nog steeds enthousiast over de groeiende dynamiek op CCU binnen de Nederlandse en Europese context en wilden die dynamiek versterken.

Samen met onze partners OCAP, Glastuinbouw Nederland, Gasunie, Provincie Zuid-Holland en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland hebben we geïnvesteerd in het creëren van een platform met een website en community. Deze website en community zijn gericht op de ontwikkeling en groei van de CCU-activiteiten. Dat deden we door een database op te bouwen van professionals en bedrijven, door evenementen te organiseren, verbindingen te leggen tussen partners en door relevante partijen te informeren. Hiermee wilden we CO2 positioneren als de grondstof van de toekomst en de transitie van een CO2-uitstotende naar een CO2-absorberende industrie helpen.

Ons streven heeft geresulteerd in de volgende activiteiten en evenementen die de afgelopen jaren zijn georganiseerd:

• Organiseren van CCU-evenementen op European Industry and Energy Summit 2020 en 2021.

• Webinar over subsidieregelingen (samen met RVO en TKI Energie & Industrie).

• Top 30 Event (met de koplopers op CCU in NL).

• In kaart brengen van het CCU Ecosysteem in NL.

CCU Documentaire (met Industrielinqs).

• Maandelijkse nieuwsbrieven.

• Interviews met leden uit de community (op de website).

Bij het organiseren van al deze activiteiten en evenementen zagen we de community groeien, maar zagen we ook een verandering in de CCU-markt.

Nu de CCU-markt volwassener wordt en naar een competitief niveau groeit, hebben we stilgestaan bij onze eigen rol hierin. Het veiligstellen van voldoende middelen en grondstoffen om CCU-producten te maken, wordt steeds relevanter, wat ook verklaart waarom de markt minder preconcurrerend wordt. Omdat CO2 Smart Use altijd bedoeld was als een pre-competitief platform, realiseerden we ons dat onze rol misschien minder relevant en noodzakelijk wordt.

In 2021 zagen we deze verandering ook in websitebezoek en opkomst bij onze activiteiten. Onze nieuwsbrieven met nieuws over leden trokken nog steeds de aandacht, maar evenementen werden minder vaak bezocht, vooral in de tweede helft van 2021. Vorig jaar hebben we alle Nederlandse industriële clusters geïnterviewd om te zien of er een manier was om de samenwerking buiten ons huidige platform te vergroten. We concludeerden dat de clusters meer gericht waren op regionale CCU-ontwikkelingen en proposities. Dit alles in combinatie met afnemende financiële middelen om dit programma te financieren, heeft ons doen besluiten om te stoppen met onze activiteiten met CO2 Smart Use.

De komende 6 maanden houden we de website online, zodat leden toch gebruik kunnen maken van de database. Als een lid creatieve ideeën heeft om het netwerk op de een of andere manier voort te zetten, neem dan contact met ons op. Voor vragen naar aanleiding van deze aankondiging kunt u ook contact opnemen via mark@nflux.nl.

Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Zaanstad
 • Gemeente Zaanstad
 • Zaanstad
 • 2020
 • Thea

Alle overheden in Nederland hebben vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie de opdracht gekregen om hun gebieden klimaatadaptief in te richten. Zo kunnen we de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en extreme regenval, tijdig opvangen. Ook gemeente Zaanstad heeft deze uitdaging opgepakt en wij mochten daar een handje bij helpen!

We schreven mee aan het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Zaanstad 2021-2026 en versterkten daarnaast de werkgroep voor het spoor ‘De nieuwe stad klimaatadaptief’.

Daarbij kwamen vraagstukken aan de orde als: Vinden we klimaatadaptatie primair een publieke opgave waarbij de overheid sturend moet zijn in het bepalen van de oplossingen/normen/doelen, of vinden we het een maatschappelijke opgave, waarbij we samen met de ketenpartners gaan bedenken wat verstandige normen zijn?

Of: als we klimaatadaptieve richtlijnen hebben (zoals de Basisveiligheidseisen van de MRA), waar gaan we ze dan inzetten: gebiedsontwikkeling, aanbesteding/tender, vergunningen? Moeten al onze projecten hieraan voldoen? Op welke manier gaan we de toetsing doen?

Het uiteindelijke Uitvoeringsplan is hier te vinden.

Warmte en Koude in Zuid-Holland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Zuid-Holland
 • 2022
 • Anne, Leonoor, Jil, Sander, Wouter

Warmte én Koude: op verkenning naar een afwegingskader in Zuid-Holland 

Met veel plezier zijn we deze maand een nieuwe projectsamenwerking gestart met de Provincie Zuid-Holland! Een team van beleidsadviseurs warmtetransitie en klimaatadaptatie van de provincie heeft &flux gevraagd verkennend onderzoek te doen naar de wensen en eisen voor een nieuw instrument: een afwegingskader warmte en koude.  

Waarom warmte én koude? 

Het klimaat verandert. We weten dat het weer in Nederland en de provincie Zuid-Holland daarom droger, natter en heter kan worden. En waar we met elkaar al volop aan het nadenken zijn over de warmtetransitie (hoe gaan we onze woningen duurzaam verwarmen) en over klimaatadaptatie (hoe kunnen we de gevolgen van extreme hitte op onze gezondheid verminderen), zien we tegelijkertijd een ‘vergeten’ onderwerp: duurzame koudevoorziening.  

In een steeds warmer wordend klimaat, zal de behoefte aan het verkoelen van onze woningen namelijk toenemen. En tot nu toe lossen we dat op met airco’s. Dat betekent: meer elektriciteitsverbruik, meer piekverbruik, een toenemend hitte-eiland effect (want de warme lucht uit onze woningen wordt naar buiten geblazen) en meer geluidsoverlast.  

Het is dus van maatschappelijk belang om in onze gebouwde omgeving niet alleen over warmte, maar ook over koude na te denken en deze gezamenlijk te wegen bij het kiezen voor oplossingen met impact.  

Wat gaan we doen? 

Ons verkennende onderzoek zal leiden tot:   

 • Inzicht in de wijze en noodzaak van (integrale) verankering om te komen tot de ontwikkeling van duurzame koude 
 • Een ‘programma van eisen en wensen’ van het beoogde afwegingskader 
 • Inzicht in welke partijen betrokken moeten zijn bij de uiteindelijk ontwikkeling van het afwegingskader 
 • Inzicht in welke partijen nodig zijn om het afwegingskader ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.  

Wij zien uit naar een impactgerichte samenwerking met de provincie en belanghebbenden deze zomer.

Heeft dit bericht je nieuwsgierig gemaakt?

Blijf ons dan volgen of neem direct contact op!

Wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen!

Energietransitie Trappenberg-Kloosterschuur
 • Stichting Greenport Duin- & Bollenstreek en Provincie Zuid-Holland
 • Duin- en Bollenstreek
 • 2022
 • Tanja

Trappenberg-Kloosterschuur is een tuinbouwcluster in Rijnsburg, Gemeente Katwijk. Voor de toekomstbestendigheid van het tuinbouwcluster Trappenberg-Kloosterschuur in Rijnsburg is het verduurzamen van de energiestromen, warmte, elektriciteit en CO2 essentieel.

Momenteel zijn er diverse initiatieven ten aanzien van de ontwikkeling van warmtebronnen, zoals restwarmte uit Rotterdam, geothermie en productie van groen gas. De komende tijd zal dit tuinbouwcluster dus geconfronteerd worden met concrete mogelijkheden om de energiestromen te verduurzamen. Deze huidige warmtebron-initiatieven zijn van dermate omvang dat deze het hele tuinbouwcluster of een deel ervan kunnen voorzien van duurzame energie.

Aansluiten op aanbieders van duurzame warmte is een absolute randvoorwaarde voor de toekomstbestendigheid van Trappenberg Kloosterschuur. De warmtebronontwikkelaar(s) zullen daarbij echter hun eigen business case leidend laten zijn in plaats van die van de ondernemer.  Daarom is een collectieve aanpak vanuit het perspectief van de ondernemers op Trappenberg Kloosterschuur van belang.

&Flux is daarom in opdracht van Greenport Duin- & Bollenstreek en Provincie Zuid-Holland een haalbaarheidsonderzoek gestart. Met dit onderzoek gaan we de tuinders inzicht geven in de energiegegevens en in de ontwikkeling van mogelijke energiebronnen. En wij helpen de ondernemers zich te organiseren op de toekomst op basis van hun eigen ambitie.

Volg ons op: