De boer op voor waterkwaliteit en ecologie - &Flux
De boer op voor waterkwaliteit en ecologie
  • LTO Noord
  • Nederland
  • 2021
In 2027 moet Nederland, net als alle andere EU lidstaten, voldoen aan de waterkwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water. Dit betekent dat de waterkwaliteit en ecologie moet voldoen aan de goede ecologische toestand of potentieel. En daar ligt voor Nederland best nog een opgave; zowel vanuit chemische toestand als de ecologie. En helaas, ecologie is veelal niet een simpel optelsommetje van in plus uit is nul. Ecologie laat zich veel lastiger voorspellen dan dat, externe factoren als invasieve soorten, verstoring door interne soorten (omwoeling van de bodem door karpers bijvoorbeeld), historie (nalevering van fosfaat en nitraat uit de waterbodem en de aanwezigheid van doelsoorten) en de migreerbaarheid van soorten. Daarbij komt kijken dat veel van de KRW-watergangen met water gevoed worden vanuit andere watersystemen; de polders.

In de polder is – naast de woonkernen en bedrijven – de landbouw de voornaamste landschapsgebruiker en beheerder. De rol van de boer om naar een betere waterkwaliteit en -ecologie te komen is dus duidelijk. De boer staat hierin niet alleen, het waterschap vervult de taak van waterbeheerder en stuurt via het publieke instrumentarium mee (regelgeving en handhaving).

Om samen aan de opgave te werken hebben LTO en de Unie van Waterschappen de handen ineen geslagen om een samenwerkend proces op te zetten om mét de boeren, per waterschap,  samen te komen tot een betere ecologische toestand van de polders. Dit helpt de waterschappen op weg naar het behalen van de doelen in 2027 en de boer aan een betere waterkwaliteit én omgevingskwaliteit van het eigen land. De boer is trots op het land waarop hij werkt!.

Vanuit &Flux is Michiel Pols betrokken in dit samenwerkingsproces tussen de boer, via de LTO afdelingen en de collectieven, en het waterschap. Als regiocoördinator namens LTO Noord begeleidt Michiel dit DAW Impuls traject voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland en het waterschap Hollandse Delta.

In 2021 moeten de Gebiedsdocumenten Agrarisch Waterbeheer (GAW) worden vastgesteld. Dit document schetst de richting van de opgave in het gebied en dient als onderlegger voor de maatregelen waaraan de boer, het waterschap en andere belanghebbende gaan samenwerken. Zo werken zij naar een verbetering van de ecologisch waterkwaliteit. Het pakket aan maatregelen (projecten) wordt in 2021 vastgelegd en vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma waarin de werkpakketten, de samenwerkingsafspraken en financiering worden vastgelegd.

Kortom; Samen de Boer op voor waterkwaliteit en ecologie!

Volg ons op: